Barbara LOCHBIHLER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Voorzitter 

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

Leden 

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over her voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX)  
- AFET_AD(2011)448907 -  
-
AFET 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden en andere landen en gebiedsdelen met een hoog inkomen  
- AFET_AD(2010)438170 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de ondersteuning van talent in de Europese Unie  
- P7_DCL(2012)0034 - Vervallen  
Kinga GÁL , Mojca KLEVA KEKUŠ , Barbara LOCHBIHLER , Hannu TAKKULA  
Datum bekendmaking : 19-11-2012
Vervaldatum : 19-02-2013
Aantal ondertekenaars : 178 - 20-02-2013
Schriftelijke verklaring over de uitvoer van farmaceutische middelen die in derde landen worden gebruikt om doodvonnissen te voltrekken  
- P7_DCL(2011)0029 - Vervallen  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 06-10-2011
Aantal ondertekenaars : 168 - 06-10-2011
Schriftelijke verklaring over de bescherming van minderjarige Roma in Kosovo  
- P7_DCL(2010)0069 - Vervallen  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Datum bekendmaking : 20-09-2010
Vervaldatum : 20-12-2010
Aantal ondertekenaars : 125 - 20-12-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen