Peter JAHR : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-12-2010 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 16-12-2010 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het jaarverslag 2011 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding  
- AGRI_AD(2013)504314 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility  
- BUDG_AD(2012)492829 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van de rechtskennis in het onderwijs  
- P7_DCL(2013)0013 - Vervallen  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 58 - 10-12-2013
Schriftelijke verklaring over de bescherming van kinderen in geval van ontvoering, o.a. in de context van geschillen over het ouderlijk gezag  
- P7_DCL(2013)0012 - Vervallen  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 91 - 10-12-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact