Peter JAHR : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 18-12-2017 / 19-03-2018 : Commissie begrotingscontrole
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- AGRI_AD(2018)625204 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen  
- AGRI_AD(2018)615454 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AGRI_AD(2017)592130 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) DE  
 

Wir stimmen mit den Empfehlungen der Ombudsfrau weitestgehend überein. Wir fordern ein gleiches Maß an Transparenz im Rat wie im Parlament, da beide gleichgestellte Ko-Legislatoren sind. Dennoch ist es uns wichtig, dass Verhandlungen unter Verschluss stattfinden können, um Verhandlungsergebnisse nicht zu beeinflussen.

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) DE  
 

Wie jedes kontroverse Thema, kann auch dieser Bericht unterschiedlich interpretiert werden: Für mich ist es besonders wichtig, dass zukünftig Zulassungsverfahren und die Festsetzung von Werten wissenschaftlich basiert und von Ideologie befreit stattfinden.
An dieser Stelle deshalb ein Tipp an meine Kollegen: Wissenschaftliche Fakten lassen sich nicht durch Mehrheitsentscheidungen verändern.

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) DE  
 

. – Ich freue mich, dass wir mit der heutigen Abstimmung eine so große Mehrheit für die Stärkung der Rechte unserer Bahnfahrer erreicht haben. Die neuen Vorschriften gelten europaweit und sind einfach durchsetzbar: Im Falle von Verspätungen kann man nun mit einer fairen und angemessenen Entschädigung rechnen. Passagiere, deren Zug mehr als zwei Stunden zu spät kommt, sollen den Ticketpreis vollständig zurückerstattet bekommen. Mit diesen neuen Regeln bringen wir die europäischen Eisenbahnunternehmen dazu, pünktlicher und effizienter zu werden. Zudem schaffen wir mit den neuen Entschädigungsregeln Rechtssicherheit für Fahrgäste und Eisenbahnunternehmen gleichermaßen.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen 

Contact