Marek Józef GRÓBARCZYK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Leden 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Commissie visserij
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen  
- ITRE_AD(2016)560841 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 123, artikel 128, artikel 130 ter, artikel 135 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 130, bijlage II van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen