Ryszard Antoni LEGUTKO : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Medevoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van voorzitters

Plaatsvervanger 

 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 10-06-2018 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 24-10-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017  
- TRAN_AD(2019)630391 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017  
- TRAN_AD(2019)630389 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over de Karpatenregio in de EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 15-03-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact