Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Contact