Barbara MATERA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Plaatsvervanger 

 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016  
- FEMM_AD(2018)613484 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- FEMM_AD(2018)613483 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018  
- FEMM_AD(2017)606300 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) IT  
 

Ho votato a favore della presente direttiva.
Ritengo che tale azione rappresentativa offra un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

Ho votato a favore del protocollo relativo all'accordo euromediterraneo UE-Israele.
Il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo istituirebbe un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) IT  
 

Ho espresso voto favorevole alla relazione che accoglie positivamente gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta con un livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

ONTWERPRESOLUTIE over de instelling van een Europese Dag van het mediterrane dieet  
- B8-0595/2018  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de ondersteuning van het Odysseus-programma om de Europese vrijwilligersdienst nieuw leven in te blazen  
- P8_DCL(2016)0105 - Vervallen  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 91 - 04-01-2017
Schriftelijke verklaring over de preventie van seksisme jegens vrouwen in reclames  
- P8_DCL(2016)0067 - Vervallen  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 100 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de bescherming van de Europese olijfoliesector en olijfproductie  
- P8_DCL(2015)0031 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 101 - 08-12-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen