• Cristian Dan   PREDA  

Cristian Dan PREDA : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende over de wijziging van de protocollen 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 – alle afdelingen  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de situatie in Hongarije (overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020  
- AFET_AD(2018)610546 -  
-
AFET 
ADVIES inzake een hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie  
- AFCO_AD(2017)609360 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad  
- AFET_AD(2017)597548 -  
-
AFET 
ADVIES inzake controle op de toepassing van het Unierecht 2015  
- PETI_AD(2017)597698 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AFET_AD(2017)594060 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden  
- AFET_AD(2017)594061 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid  
- AFCO_AD(2016)571437 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en proportionaliteit  
- AFCO_AD(2015)549117 -  
-
AFCO