Cristian Dan PREDA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Mișcarea Populară (Roemenië)
 • 23-03-2015 / 30-01-2019 : Independent (Roemenië)
 • 31-01-2019 / 01-07-2019 : Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Roemenië)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 07-12-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
ADVIES inzake de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett) RO  
 

Am fost împotriva utilizării votului secret pentru amendamentul 20 privind Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență. În special pentru chestiuni atât de importante precum transparența, este normal ca pozițiile deputaților europeni să fie cunoscute. Sunt totodată în favoarea unei declarații detaliate asupra felului în care deputații europeni utilizează fondurile din indemnizația pentru cheltuieli generale. Fiind vorba despre bani publici, este firesc ca cetățenii europeni să fie informați cum sunt folosiți.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) FR  
 

J’ai voté contre l’accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba car les amendements sur la situation des droits de l’homme dans le pays ont été largement marginalisés. Le texte final n’est pas satisfaisant et il ne reflète pas la réalité de la répression persistante à Cuba. Le régime continue d’attenter à la liberté d’expression, de religion et de réunion, d’emprisonner les journalistes indépendants, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme. Il faut que Cuba engage des réformes démocratiques concrètes en conformité avec le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales pour devenir un partenaire crédible de l’Union européenne.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) FR  
 

J’ai voté contre l’accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba car les amendements sur la situation des droits de l’homme dans le pays ont été largement marginalisés. Le texte final n’est pas satisfaisant et il ne reflète pas la réalité de la répression persistante à Cuba. Le régime continue d’attenter à la liberté d’expression, de religion et de réunion, d’emprisonner les journalistes indépendants, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme. Il faut que Cuba engage des réformes démocratiques concrètes en conformité avec le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales pour devenir un partenaire crédible de l’Union européenne.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over bevordering van godsdienstvrijheid in Pakistan, en houdende veroordeling van de ongerechtvaardigde detentie van mevrouw Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Vervallen  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum bekendmaking : 25-05-2016
Vervaldatum : 25-08-2016
Aantal ondertekenaars : 282 - 25-08-2016
Schriftelijke verklaring over het beëindigen van orgaanroof bij gewetensgevangenen in China  
- P8_DCL(2016)0048 - Afgesloten met een meerderheid  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Datum van aanneming : 27-07-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 414 - 27-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen