Karima DELLI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de ontsluiting van het potentieel van de cultuurindustrie en de creatieve bedrijfstakken  
- EMPL_AD(2010)448926 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad over het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011)  
- REGI_AD(2009)430326 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken partijen  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid  
- REGI_AD(2013)513076 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar  
- P7_DCL(2012)0027 - Vervallen  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum bekendmaking : 10-09-2012
Vervaldatum : 13-12-2012
Aantal ondertekenaars : 177 - 13-12-2012
Schriftelijke verklaring over een EU-strategie inzake dakloosheid  
- P7_DCL(2010)0061 - Aangenomen  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum bekendmaking : 06-09-2010
Vervaldatum : 16-12-2010
Datum van aanneming : 16-12-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0499
Aantal ondertekenaars : 391 - 16-12-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact