Gerben-Jan GERBRANDY : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Nederland)

Ondervoorzitter 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013  
- ENVI_AD(2011)454369 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een EU-mechanisme voor civiele bescherming  
- BUDG_AD(2012)496444 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)  
- BUDG_AD(2012)489575 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de tussentijdse evaluatie van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet: uitvoeringsbeoordeling, toekomstige uitdagingen en financieringsvooruitzichten  
- BUDG_AD(2011)456900 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit  
- P7_DCL(2010)0028 - Vervallen  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 157 - 09-09-2010
Schriftelijke verklaring over het bevorderen van alternatieven voor onderzoek aan dieren en dierproeven  
- P7_DCL(2009)0053 - Vervallen  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Datum bekendmaking : 07-10-2009
Vervaldatum : 21-01-2010
Aantal ondertekenaars : 159 - 21-01-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact