Ricardo CORTÉS LASTRA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Voorzitter 

 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

Ondervoorzitter 

 • 16-09-2009 / 08-12-2010 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Leden 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 10-11-2010 / 10-11-2010 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het wereldwijd uitbannen van foltering  
- DEVE_AD(2014)521752 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN  
- DEVE_AD(2013)514618 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de Zero Hunger Challenge van de Verenigde Naties  
- P7_DCL(2013)0004 - Vervallen  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 112 - 15-07-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen