Indrek TARAND : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sõltumatu (Estland)

Ondervoorzitter 

 • 08-11-2016 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 23-10-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 06-10-2016 / 07-11-2016 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en de oprichting van de EFDO-garantie en het EFDO-Garantiefonds  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan  
- BUDG_AD(2016)585760 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee Bissau  
- BUDG_AD(2015)546724 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- CONT_AD(2018)622320 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")  
- BUDG_AD(2018)619094 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake een ruimtevaartstrategie voor Europa  
- AFET_AD(2017)601237 -  
-
AFET 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het tegengaan van gesjoemel met kilometerstanden op de markt voor tweedehandsauto's  
- P8_DCL(2016)0030 - Vervallen  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 147 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring over de verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten  
- P8_DCL(2016)0007 - Afgesloten met een meerderheid  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Professor Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Datum van aanneming : 02-05-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Aantal ondertekenaars : 465 - 02-05-2016
Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen  
- P8_DCL(2015)0052 - Vervallen  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen