Kristiina OJULAND : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estland)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake consulaire bescherming voor burgers van de Unie in het buitenland  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over onderwijs en godsdienstdiscriminatie in Pakistan  
- P7_DCL(2012)0017 - Vervallen  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Datum bekendmaking : 17-04-2012
Vervaldatum : 17-07-2012
Aantal ondertekenaars : 56 - 05-07-2012
Schriftelijke verklaring over Kamp Ashraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Aangenomen  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Datum bekendmaking : 06-10-2010
Vervaldatum : 20-01-2011
Datum van aanneming : 25-11-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0452
Aantal ondertekenaars : 401 - 25-11-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen