Vicky MAEIJER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 15-03-2017 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 15-03-2017 : Partij voor de Vrijheid (Nederland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 15-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 19-01-2017 / 28-02-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 15-03-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 01-03-2017 / 15-03-2017 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 27-07-2015 / 15-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2017 / 15-03-2017 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 123, artikel 128, artikel 130 ter, artikel 135 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 128 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 130, bijlage II van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 133

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen