Lissy GRÖNER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007  
- FEMM_AD(2009)418106 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną  
- CULT_AD(2009)415268 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografii dziecięcej  
- FEMM_AD(2008)409691 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia unijnej gorącej linii dla ofiar handlu ludźmi  
- P6_DCL(2007)0035 - Wygasła  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 28-03-2007
Termin : 28-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 306 - 28-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie przestrzegania praw człowieka w związku z letnimi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie 2008  
- P6_DCL(2006)0075 - Wygasła  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 85 - 01-02-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie prawa kobiet do samostanowienia oraz odpowiedniej edukacji seksualnej i planowania rodziny w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2005)0079 - Wygasła  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Data otwarcia : 12-12-2005
Termin : 12-03-2006
Liczba sygnatariuszy : 84 - 12-03-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.