Cristiana MUSCARDINI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 14-10-2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 15-10-2012 / 02-07-2013 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini
 • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 06-02-2011 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 07-02-2011 / 22-10-2012 : Futuro e Libertà per l'Italia (Włochy)
 • 23-10-2012 / 30-06-2014 : Conservatori e Social Riformatori (Włochy)

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Deputowani 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 23-10-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 23-10-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 14-10-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 16-06-2010 / 14-10-2012 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 19-01-2012 / 14-10-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (przekształcenie)  
- INTA_AD(2012)492800 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie modernizacji służby celnej  
- INTA_AD(2011)469822 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku pod kątem produktów i w sprawie zmiany dyrektyw Rady: 89/686/EWG i 93/15/EWG, dyrektyw: 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 305/2011, rozporządzenia (WE) nr 764/2008 oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie postępów w realizacji strategii UE wobec Azji Środkowej  
- INTA_AD(2011)467229 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji  
- INTA_AD(2010)450948 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przeciwdziałania zaburzeniom odżywiania  
- P7_DCL(2013)0026 - Wygasła  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 68 - 10-03-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony prawa małoletnich dzieci do utrzymywania głębokiej więzi z obojgiem rodziców, również w przypadku, gdy rodzice żyją w prawnej separacji lub rozwiedli się  
- P7_DCL(2013)0019 - Wygasła  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 54 - 23-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci  
- P7_DCL(2013)0014 - Wygasła  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 230 - 10-12-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe