Andrea ZANONI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 19-07-2011 / 12-03-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 19-07-2011 / 29-09-2012 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Włochy)
 • 30-09-2012 / 30-09-2013 : - (Włochy)
 • 01-10-2013 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Włochy)

Deputowani 

 • 12-09-2011 / 14-09-2011 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 12-09-2011 / 17-01-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 01-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 09-09-2011 / 12-03-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 09-09-2011 / 12-03-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 12-03-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków  
- ENVI_AD(2012)480798 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego usunięcia wciąż stosowanego azbestu  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
- ENVI_AD(2012)489710 -  
-
ENVI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie etykietowania produktów mięsnych i drobiowych pochodzących ze zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu  
- P7_DCL(2013)0011 - Wygasła  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 48 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie natychmiastowego zaprzestania tortur i maltretowania chartów w Europie  
- P7_DCL(2013)0006 - Wygasła  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 221 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2011)0049 - Przyjęta  
Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 15-03-2012
Przyjęto : 15-03-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0096
Liczba sygnatariuszy : 395 - 15-03-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe