Inês Cristina ZUBER : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Partido Comunista Português (Portugalia)

Wiceprzewodnicząca 

  • 07-07-2014 / 30-01-2016 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej  
- FEMM_AD(2016)571749 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) i rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)  
- EMPL_AD(2016)571602 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet  
- P8_DCL(2015)0004 - Zamknięta z podpisami większości posłów  
Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA  
Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Przyjęto : 09-05-2015
Liczba sygnatariuszy : 413 - 08-05-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe