Phil BENNION : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Zastępstwo 

  • 22-02-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 22-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie ekoinnowacji – tworzenie miejsc pracy i generowanie wzrostu dzięki polityce ochrony środowiska  
- EMPL_AD(2013)510625 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej  
- EMPL_AD(2013)522847 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie skandalu dotyczącego talidomidu oraz potrzeb zdrowotnych ofiar żyjących jeszcze w Europie  
- P7_DCL(2014)0011 - Wygasła  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 108 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy  
- P7_DCL(2014)0009 - Wygasła  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem  
- P7_DCL(2013)0024 - Wygasła  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe