Minodora CLIVETI

Grupy polityczne

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Członkini

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

304

Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

OPINIA w sprawie kompleksowego podejścia UE i jego skutków dla spójności działań zewnętrznych UE

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

OPINIA w sprawie absolutorium za rok 2011: budżet ogólny UE, sekcja 3, Komisja

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

6

OPINIA w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

OPINIA w sprawie kobiet niepełnosprawnych

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

OPINIA w sprawie milenijnych celów rozwoju – określenie ram po 2015 r.

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

OPINIA w sprawie planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

OPINIA w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Projekt(-y) rezolucji

10

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

17-10-2012 B7-0470/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Projekt rezolucji w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych

11-06-2012 B7-0307/2012

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rakiem prostaty w Unii Europejskiej

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Wygasła

szczegóły

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 162 - 14-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie kształcenia i zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia spektrum autystycznego i na podobne zaburzenia

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Wygasła

szczegóły

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 160 - 10-03-2014

Oświadczenie pisemne dotyczące promowania nauczania prawoznawstwa w szkołach

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Wygasła

szczegóły

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 58 - 10-12-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci przed uprowadzeniem, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Wygasła

szczegóły

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 91 - 10-12-2013

Pytanie(-a) parlamentarne

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisja

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisja

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisja

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisja

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisja

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisja

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe