Jean-Jacob BICEP : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Europe Écologie (Francja)

Deputowani 

  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 18-04-2013 / 02-05-2014 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 16-04-2013 / 02-05-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie koordynacji działalności darczyńców UE w zakresie pomocy rozwojowej  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wspierania europejskiej strategii w dziedzinie technologii transportu w służbie przyszłej zrównoważonej mobilności w Europie  
- REGI_AD(2013)508036 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie znaku jakości dla produktów regionalnych: w kierunku najlepszych praktyk w gospodarkach wiejskich  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia w UE dnia upamiętniającego ofiary kolonizacji europejskiej i związanego z nią niewolnictwa  
- P7_DCL(2013)0002 - Wygasła  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 116 - 15-07-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe