Roberta METSOLA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Wiceprzewodnicząca 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Petycji
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Komisja Petycji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN  
 

I voted in favour of this report, which makes crucial adjustments to the European Commission’s proposal with regard to the EU’s financial commitments to decommissioning this nuclear power plant. This report proposes a path forward to decommission the nuclear plant while minimising consequences in a variety of fields.

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) EN  
 

I voted in favour of this report, which focuses on the EIB’s potential to ensure value-adding strategic public investment. It also lays out recommendations for the EIB to spread its resources more evenly across the EU.

Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) EN  
 

I voted in favour of this report. We cannot allow the organised and institutionalised theft of art works that took place during the Second World War to be repeated in the case of modern day conflicts and we have to reinforce the legal framework to prevent this at a European level.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka  
- P8_DCL(2016)0135 - Wygasła  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 120 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania cyberprzemocy i umotywowanego zemstą rozpowszechniania treści pornograficznych (tzw. revenge pornography)  
- P8_DCL(2016)0123 - Wygasła  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 73 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zaginionych dzieci uchodźców  
- P8_DCL(2016)0119 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 22-02-2017

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt