Marju LAURISTIN

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

58

Pezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (debata)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (debata)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (debata)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (debata)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Europejski filar praw socjalnych (debata)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Instytucjonalne projekty rezolucji

27

Projekt rezolucji w sprawie walki z antysemityzmem

29-05-2017 B8-0383/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

22-11-2016 B8-1283/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Tadżykistanu: sytuacja więźniów sumienia

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie transatlantyckich przepływów danych

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Demokratycznej Republiki Konga

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie skuteczniejszego i lepiej skoordynowanego wdrażania strategii makroregionalnych UE

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Wygasła

szczegóły

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Liczba sygnatariuszy : 79 - 28-07-2015

Pytania pisemne

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komisja

Oskarżenia o przywłaszczenie środków z budżetu UE na Węgrzech

28-09-2016 E-007203/2016 Komisja

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Komisja

Unijne środki zaradcze wobec rosyjskich sankcji handlowych grożących Ukrainie

04-01-2016 P-000001/2016 Komisja

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komisja

Pytania ustne

4

Międzynarodowy Dzień Romów

08-03-2017 O-000017/2017 Komisja

Międzynarodowy Dzień Romów

08-03-2017 O-000016/2017 Rada

Skutki postanowień Sądu dotyczących oświadczenia UE-Turcja

06-03-2017 O-000014/2017 Komisja

Wdrożenie narzędzi identyfikacji elektronicznej i usług online w kontekście transgranicznym

08-03-2016 O-000042/2016 Komisja