Petr JEŽEK : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 04-02-2018 : ANO 2011 (Czechy)
 • 05-02-2018 / 21-02-2019 : Independent (Czechy)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Czechy)

Przewodniczący 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2015  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I voted against this report, which sets out the visa exemptions rules for UK citizens travelling to the EU in the event of a disorderly departure of the UK from the European Union. The report was unanimously adopted by Parliament in the Civil Liberties Committee under its lead negotiator and rapporteur, Claude Moraes. As the ALDE shadow rapporteur on this subject, I therefore expected the interinstitutional negotiations to take place in a smooth and swift manner. Nevertheless, Parliament was regrettably faced with an obscure and inappropriate attitude from the Council, which inserted an entirely inappropriate reference to Gibraltar as a ‘colony’ in a footnote to Article 3 of the amending regulation. I was equally disappointed and baffled to see the Commission changing its position by ultimately supporting the Council’s position regarding the footnote referencing and singling out Gibraltar. Furthermore, I deeply regret the decision by some colleagues to remove the excellent rapporteur, Claude Moraes, based solely on his nationality. Therefore, despite holding a strong view that neither UK nor EU citizens should need to have visas for short-term travel to each other’s territory, I could not support the final text of the regulation, specifically the footnote regarding Gibraltar. Such language is unacceptable in EU regulation.

Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this regulation, which will help strengthen the security of identity cards and of residence documents issued to EU nationals. The regulation will establish common security standards for ID cards and residence documents, which will help tackle document fraud and identity theft, which are rampant, in part due to the multitude of formats of ID cards and residence permits currently in circulation in the EU. This regulation will overall facilitate the free movement of EU citizens, reduce administrative hassle and strengthen the internal security of the European Union, ultimately contributing to the European Union’s fight against terrorism and cross-border crime. While the new cards will have a standardised format with two biometric identifiers (the facial image and two fingerprints), I nevertheless voted against the provision to render the taking of fingerprints mandatory as I believe this should be optional and remain the Member States’ competence to decide on the latter.

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the establishment of a framework to facilitate sustainable investment as it provides the basis towards climate friendly investments and sustainable projects across the EU. Nevertheless, I voted against the introduction of proposals to define when and how an economic activity is considered as unsustainable i.e. the ‘brown taxonomy’. Indeed, such an extension would heavily increase the bureaucratic burden on all industries as it takes the opposite approach of the Commission’s proposal, which sought to define when and how an economic activity is sustainable, not the other way round. In my view, the report’s suggestion to include unsustainable activities will not encourage transition strategies since those activities identified as ‘brown’ will not be able to benefit from sustainable finance to fund their transition and therefore will not be incentivised to get greener. I also voted against the suggestion to implement a ‘comply or explain mechanism’ as the latter would create a substantial and unnecessary burden for investors, as they will need to justify whether they consider the adverse impacts of the investment decisions on sustainability factors.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia ochrony konsumentów w odniesieniu do rozbieżności między reklamowanymi a faktycznymi prędkościami łączy szerokopasmowych  
- P8_DCL(2016)0045 - Wygasła  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 28-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)  
- P8_DCL(2016)0013 - Wygasła  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie promowania wielojęzyczności w Unii Europejskiej  
- P8_DCL(2015)0064 - Wygasła  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 62 - 27-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie