Mireille D'ORNANO : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niezrzeszeni
 • 15-06-2015 / 02-10-2017 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członkini
 • 03-10-2017 / 03-10-2017 : Niezrzeszeni
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 03-10-2017 : Front national (Francja)
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Les Patriotes (Francja)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 01-02-2017 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 23-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 27-07-2015 / 25-01-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 25-01-2017 / 02-10-2017 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 02-10-2017 / 02-10-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 06-10-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 26-02-2018 / 01-05-2018 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego  
- ENVI_AD(2017)609657 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie FR  
 

J’ai voté contre le rapport relatif à la déclaration politique pour l’établissement d’un groupe politique (interprétation de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur). Il s’agit en effet à mon sens d’une atteinte grave à la liberté de formation des groupes au Parlement européen. J’ai donc rejeté ce texte.

Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

J’ai voté pour le rapport relatif au protocole à l’accord UE-Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac». Ce rapport vise à étendre le système Eurodac au Danemark, permettant à ce pays d’avoir accès à une base de données utilisée notamment dans la lutte contre le terrorisme. Cette raison explique mon vote positif.

Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

Je me suis abstenue s’agissant du rapport relatif au programme-cadre «Horizon Europe». Ce programme pourrait avoir des effets bénéfiques en matière de collaboration interétatique dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de l’industrie. Cependant, l’objectif affiché est le renforcement de l’intégration entre les différents États. En outre, l’obligation d’appels à projets soumis à une concurrence européenne empêche la France de privilégier ses entreprises nationales dans des marchés publics d’importance stratégique. Cette entrave au soutien public à des secteurs nationaux stratégiques comme le bâtiment ou l’industrie lourde, n’est pas acceptable. Ces raisons expliquent mon choix de m’abstenir.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie muszki plamoskrzydłej  
- P8_DCL(2016)0134 - Wygasła  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 16 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla europejskiego sektora zbóż  
- P8_DCL(2016)0132 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 21 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie gatunku Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Wygasła  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 16 - 13-03-2017

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe