Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członek
 • Litwa Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Data urodzenia: 16 maja 1963, Vilnius

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

232

Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Stan stosunków UE-USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Stan stosunków UE-Chiny (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza w Kiszyniowie (debata)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

7

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

OPINIA w sprawie praw kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

OPINIA w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

OPINIA W kierunku europejskiej unii energetycznej

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

OPINIA w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

OPINIA w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Instytucjonalne projekty rezolucji

331

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Kambodży, w szczególności sprawy Kema Sokhy

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ugandy, aresztowania posłów opozycji

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Projekt rezolucji w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia

05-09-2018 B8-0355/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Somalii

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Indywidualne projekty rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

8

Oświadczenie pisemne w sprawie upamiętnienia ofiar Holokaustu i wsparcia dla utworzenia Centrum Pamięci o Holokauście – Babi Jar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Wygasła

szczegóły

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 135 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby wspierania dostępności regionalnej przez transeuropejską sieć transportową (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Wygasła

szczegóły

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 106 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie ułatwienia dostępu władz regionalnych i lokalnych do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Wygasła

szczegóły

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 58 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie dawstwa narządów

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Wygasła

szczegóły

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 113 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie położenia kresu badaniom na zwierzętach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 60 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie korzystania z pomocy UE przez organizacje terrorystyczne

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Wygasła

szczegóły

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Liczba sygnatariuszy : 65 - 11-05-2015

Pytania pisemne

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Komisja

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisja

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Komisja

Wycofanie zastrzeżeń wobec Gazpromu zamiast nałożenia na koncern sankcji

17-05-2018 P-002663/2018 Komisja

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Komisja

VP/HR - Wizyta we Włoszech syryjskiego funkcjonariusza służb bezpieczeństwa pomimo sankcji UE

19-03-2018 E-001661/2018 Komisja

VP/HR - Wdrożenie sankcji przeciwko Rosji

12-03-2018 E-001509/2018 Komisja

Pytania ustne

27

Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, w związku z sytuacją w Czeczenii

25-06-2018 O-000072/2018 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

16-05-2017 O-000042/2017 Komisja

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisja

Handel ludźmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisja

VP/HR - wolność mediów w Gruzji: kwestia Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

14-02-2017 O-000013/2017 Komisja

Walka z zaginięciami dzieci migrujących w Europie

03-02-2017 O-000009/2017 Komisja

Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi

14-11-2016 O-000139/2016 Komisja

Interpelacje

3

VP/HR - Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych

21-03-2018 G-000003/2018 Komisja

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Komisja

Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii

12-04-2017 G-000004/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

205

 

Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Systemy broni autonomicznej (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels