Laurenţiu REBEGA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 14-07-2015 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek
 • 15-07-2015 / 24-08-2015 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członek
 • 25-08-2015 / 01-03-2018 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Wiceprzewodniczący
 • 02-03-2018 / 02-04-2018 : Niezrzeszeni
 • 03-04-2018 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 24-08-2015 : Partidul Conservator (Rumunia)
 • 25-08-2015 / 17-09-2018 : Independent (Rumunia)
 • 18-09-2018 / 01-07-2019 : PRO Romania (Rumunia)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 14-07-2015 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-07-2014 / 14-07-2015 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 23-10-2015 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 25-10-2017 / 01-03-2018 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 11-04-2018 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii  
- AGRI_AD(2014)539868 -  
-
AGRI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego  
- REGI_AD(2019)630370 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) RO  
 

Existența unui nume de domeniu specific pentru UE este foarte importantă pentru identitatea online a UE.
Domeniul .eu a fost înființat în aprilie 2002, ca nume de domeniu al Uniunii Europene și al cetățenilor săi. Scopul a fost de a accelera comerțul electronic prin îmbunătățirea interoperabilității rețelelor europene online, prin crearea unui identificator digital european unic în sistemul internetului.
Cu toate acestea, de la adoptarea sa, mediul online pentru numele de domenii s-a schimbat și, în consecință, este necesar să se țină pasul cu evoluția rapidă a pieței.
Am votat pentru acest raport, deoarece simplifică cadrul juridic existent în domeniul .eu și permite cetățenilor din spațiul economic european să înregistreze un domeniu .eu și în afara UE, indiferent de țara lor de reședință.
Propunerea stabilește principiile generale de înregistrare a unui nume de domeniu .eu, descrie criteriile de eligibilitate, condițiile de înregistrare și de revocare a numelor de domeniu, procedurile de rezervare a numelor de domeniu.

Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (A8-0378/2018 - Brian Hayes) RO  
 

Am votat per ansamblu pozitiv acest raport deoarece consider că o reformă a sistemului public în spațiul european este binevenită. Recomandările aduse sunt oportune pentru o implementare sistematică de noi măsuri care să asigure adaptarea întregului sector la noile realități europene. Povara unui sistem administrativ complex și greoi nu își are locul întru-un spațiu comun european care se vrea deschis către progres și inovare. Anumite state membre au demonstrat concret că guvernarea electronică creează premisele, atât de necesare, pentru reacții imediate și eficiente ale administrației la noile provocări generate de un mediu dinamic și schimbător, cum este cel din prezent. Consider așadar sugestiile conținute în acest raport ca fiind de bun augur pentru a încuraja dezvoltarea unor principii comune de guvernare electronică la nivelul statelor membre.

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (A8-0369/2018 - Michael Gahler) RO  
 

M-am abținut la votul privind Acordul UE-Ucraina pentru că, de mai mulți ani, autoritățile de la Kiev restrâng sistematic drepturile minorităților din Ucraina. Românii din Bucovina de Nord și din Basarabia de Sud, dar și cei din Transcarpatia sunt împiedicați să-și păstreze identitatea națională și sunt supuși, practic, asimilării.
Actualul regim politic din Ucraina nu este cu nimic mai bun pentru minorități decât regimul sovietic. Mai mult, regimul de la Kiev este la același nivel al respectării drepturilor omului, a libertății presei și a principiilor democratice cu regimul de la Moscova.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wody pitnej jako prawa podstawowego  
- P8_DCL(2016)0071 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 78 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie naturopatii  
- P8_DCL(2016)0036 - Wygasła  
Piernicola PEDICINI , Fabio Massimo CASTALDO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Dario TAMBURRANO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Nicola CAPUTO , Laurenţiu REBEGA , Tibor SZANYI , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Patricija ŠULIN , Eleftherios SYNADINOS , Takis HADJIGEORGIOU  
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 52 - 12-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zapobiegania otyłości dzieci  
- P8_DCL(2015)0056 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 129 - 06-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe