David BORRELLI : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony  
- INTA_AD(2017)609319 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wdrażania i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej  
- INTA_AD(2015)571444 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)  
- ITRE_AD(2015)569782 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA 

Kontakt