David BORRELLI : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony  
- INTA_AD(2018)615404 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych  
- ITRE_AD(2017)601274 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie strategii w zakresie handlu elektronicznego  
- ITRE_AD(2017)609603 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020  
- ITRE_AD(2017)594095 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE  
- ITRE_AD(2017)592238 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów  
- ITRE_AD(2016)582213 -  
-
ITRE 

Kontakt