Nicola DANTI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 06-05-2015 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 25-01-2017 / 10-07-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 11-07-2017 / 03-09-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 04-09-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych  
- INTA_AD(2017)606055 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) IT  
 

Il dossier in oggetto è di natura tecnica e permette un'equa suddivisione dei contingenti tariffari negoziati a livello di OMC dall'Unione europea, al fine di garantire la continuità delle relazioni commerciali con i partner internazionali quando si verificherà l'uscita definitiva del Regno Unito. Sin dal giorno successivo al referendum sulla Brexit, le istituzioni europee si sono mosse per assicurare una transizione semplice e ordinata, che minimizzi le distorsioni del mercato e gli oneri amministrativi. Per questo accolgo con favore questa risoluzione, per la quale ho espresso il mio voto favorevole.

Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (A8-0459/2018 - Reimer Böge) IT  
 

A 5 anni dall'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo di Associazione tra Unione europea e America centrale e nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio di tali accordi, la relazione in oggetto ha il merito di presentare una valutazione approfondita sull'attuazione del pilastro commerciale. In primis, cito un dato che mi sembra particolarmente rilevante: i flussi commerciali tra le due aree regionali sono aumentati di circa il 20% in questi anni, nonostante un contesto economico internazionale sfavorevole, a riprova dei benefici apportati dall'accordo. Ritengo tuttavia che vi siano aree in cui è necessario aumentare l'efficacia delle disposizioni dell'accordo, a partire dalla protezione delle indicazioni geografiche (IG). Inoltre, rispetto a commercio e sviluppo sostenibile, si auspica una rapida ratifica degli accordi multilaterali sulla lotta ai cambiamenti climatici (es. l'accordo di Parigi), nonché l'attuazione piena delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Infine, sono da monitorare con particolare attenzione i recenti sviluppi di natura politica, soprattutto in Nicaragua, che rischiano di incidere negativamente sulla regione nel suo complesso. Per questi motivi ho votato a favore della relazione.

Ustanowienie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) IT  
 

Il nuovo programma InvestEU racchiude, sotto un'unica configurazione, numerosi programmi di finanziamento dell'Unione già esistenti: tra gli altri, a titolo d'esempio, una parte dell'attuale COSME, dedicato alle PMI, così come il Fondo europeo per gli investimenti strategici. InvestEU rappresenta il grande strumento dell'Unione per favorire la creazione di posti di lavoro, stimolare gli investimenti e l'innovazione, creando un sistema di finanziamenti più semplice, efficiente e flessibile. Per il periodo 2021-2027, verranno mobilizzati investimenti per un valore di oltre 650 miliardi di euro, a supporto di ricerca e innovazione, PMI, infrastrutture sostenibili, digitalizzazione e molto altro. Sono certo che il programma avrà effetti benefici sia nel breve che nel lungo termine, migliorando la competitività dell'economia europea, intervenendo per affrontare le storture del mercato, favorendo la creazione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Per tutti questi motivi, ho espresso con convinzione il mio voto favorevole.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potencjału technologii cyfrowych w zakresie łatwiejszego i powszechnego dostępu do wiedzy  
- P8_DCL(2016)0085 - Wygasła  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 81 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony konsumentów w zakresie etykietowania produktów rybołówstwa i akwakultury  
- P8_DCL(2016)0042 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 27-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie umiędzynarodowienia unijnych MŚP  
- P8_DCL(2016)0038 - Wygasła  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 152 - 12-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe