Beatrix von STORCH : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 07-04-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini
 • 08-04-2016 / 23-10-2017 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 23-10-2017 : Alternative für Deutschland (Niemcy)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne
 • 11-04-2016 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 24-06-2016 / 23-10-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 07-04-2016 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130b Regulaminu, załącznik II

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) EN  
 

I abstained on this EU-Parliament draft legislative resolution on the draft Council implementing decision on subjecting N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures.
Given the impact of this drug on health there is an interest in seeing control measures implemented. However, this should be left to the Member States, not the EU.

Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I abstained on the European Parliament resolution on EU political relations with India.
Member States, not the EU, should be conducting foreign policy. The EU should get back to basics and focus on facilitating economic exchange between the Member States.

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) EN  
 

I voted for the European Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy.
Given that this funding had been budgeted and the legitimate humanitarian need by a Member State, I voted to provide Italy with financial support.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 133 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potępienia tortur i egzekucji dzieci w Arabii Saudyjskiej  
- P8_DCL(2016)0126 - Wygasła  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie szyfrowania  
- P8_DCL(2016)0073 - Wygasła  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 56 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe