Beatrix von STORCH

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

743

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

O-000044/2017: Armia UE

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(15.2)

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(15)

Uroczyste posiedzenie - Wybrzeże Kości Słoniowej

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(7)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

38

SPRAWOZDANIE w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością

LIBE
11-10-2017 A8-0294/2017

SPRAWOZDANIE W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych

ECON
26-06-2017 A8-0235/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

22

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

ECON
06-09-2017 ECON_AD(2017)604737

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług

FEMM
23-03-2017 FEMM_AD(2017)592148

OPINIA w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE

LIBE
12-12-2016 LIBE_AD(2016)589456

OPINIA w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

FEMM
30-11-2016 FEMM_AD(2016)589333

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r.

FEMM
07-09-2016 FEMM_AD(2016)585437

OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

OPINIA w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

Instytucjonalne projekty rezolucji

86

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

12-06-2017 B8-0408/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Etiopii, w szczególności przypadku dr. Merery Gudiny

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Zambii, w szczególności przypadku Hakainde Hichilemy

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Sudanu Południowego

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0252/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin – sprawa senator Leili M. De Limy

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

  Motion for a resolution on the Philippines, the case of senator Leila M. De Lima

13-03-2017 B8-0199/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Indywidualne projekty rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie potępienia tortur i egzekucji dzieci w Arabii Saudyjskiej

12-12-2016 P8_DCL(2016)0126 Wygasła

szczegóły

Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie szyfrowania

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Wygasła

szczegóły

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 56 - 13-12-2016

Pytania pisemne

106

  Spain: threat to arrest 712 democratically elected Catalan mayors

11-10-2017 E-006357/2017 Komisja

  European Union Minorities and Discrimination Survey - Muslims: Selected Findings

25-09-2017 E-005932/2017 Komisja

  Greece migrant arrivals

01-09-2017 P-005468/2017 Komisja

  Increase in migrant arrivals in Spain

18-08-2017 P-005215/2017 Komisja

  EU Peace Project (2)

21-06-2017 E-004139/2017 Komisja

  70 Years of lasting peace

21-06-2017 E-004137/2017 Komisja

  VP/HR - Kamal Foroughi

12-05-2017 E-003312/2017 Komisja

  EU Election Observation Missions

02-05-2017 E-003060/2017 Komisja

Pytania ustne

7

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

215

 

Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

I abstained on this EU-Parliament draft legislative resolution on the draft Council implementing decision on subjecting N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures.
Given the impact of this drug on health there is an interest in seeing control measures implemented. However, this should be left to the Member States, not the EU.

 

Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

I abstained on the European Parliament resolution on EU political relations with India.
Member States, not the EU, should be conducting foreign policy. The EU should get back to basics and focus on facilitating economic exchange between the Member States.

 

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted for the European Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy.
Given that this funding had been budgeted and the legitimate humanitarian need by a Member State, I voted to provide Italy with financial support.

 

Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (A8-0281/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

I voted for motion for a European Parliament resolution on the Council position on Draft amending budget No 4/2017 of the European Union for the financial year 2017 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy
Given that this was a budget-neutral transfer and the legitimate humanitarian need by a Member State, I voted to provide Italy with financial support.

 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

I voted against the motion for a European Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2).
Member States should be responsible for handling the extent to which they would like to interfere with labour markets and training. The EU should not be involved in this issue.

 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

I voted against the European Parliament draft legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021.
This is just another example of the EU’s regulatory interference that slows economic growth. Member States should be left free to implement such schemes if they wish to do so.

 

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

I voted against European Parliament draft legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change.
The current approach to limit CO2 output in Europe is wasteful, distorts energy markets and harms consumers. The degree to which humans are having an impact on changes in global climate is fraught with uncertainty. Even if we were absolutely 100% certain that humanity is the main driver behind climate change this does not validate the current approach. Further minor reductions in CO2 emissions born by Europe will not matter given the vast output from the United States and China and future contributions from India and the developing word.
Furthermore, if the current models regarding climate change are accurate then global warming is unavoidable and public investments by Member States would be better spent preparing for the consequences of rises in temperature.

 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (B8-0498/2017)

13-09-2017

I abstained on the European Parliament resolution on the draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean DAS-68416-4, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed.
Regulations should be implemented to address consumer concerns regarding GMO. However, this issue should be handled by individual Member States, not the EU.

 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do pasz i żywności podlegającej specjalnym warunkom regulującym przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (B8-0502/2017)

13-09-2017

I abstained on the European Parliament resolution on the draft Commission Implementing Regulation (EU) amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6 as regards feed and food subjected to special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station.
Governments provide a certain minimum level of regulation to protect consumers. However, such measures should be devised and implemented by the Member States, not the EU.

 

Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

I voted against the motion for a European Parliament resolution on the Council position on Draft amending budget No 3/2017 to the European Union for the financial year 2017 increasing the budgetary resources of the Youth Employment Initiative to pursue the reduction of youth unemployment across the European Union and updating the staff establishment plans of the decentralised agency ACER and the joint undertaking SESAR2.
The proposal calls for an increase to the budget ceiling for the EU ‘Youth Employment Initiative’ by an extra EUR 500 million. The EU should be cutting back on wasteful initiatives. Regulatory competition among the Member States will help develop best practices on how best to raise youth employment.