Fulvio MARTUSCIELLO : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Włochy)

Przewodniczący 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych  
- ECON_AD(2017)610729 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]  
- ECON_AD(2017)610734 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) EN  
 

I voted in favour of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ʻrepresentative actions for the protection of the collective interests of consumersʼ, and repealing Directive 2009/22/EC. I voted positively because I believe that the proposal strikes a good balance and will facilitate representative actions. My vote also gives Parliament the right to weigh in on any future amendments that the Commission might make regarding this topic.

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I voted in favour of the Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union. This is one of the many ways in which we will continue to aid the development and growth of the European Union. This agreement is an essential part of the kind of partnership and inclusion that the European Union strives for.

Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN  
 

I voted against the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC. My vote is due to my disagreement regarding the particular changes and how they will affect the schedule of events going forward.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa konsumentów do świadomego wyboru żywności  
- P8_DCL(2016)0128 - Wygasła  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 46 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie wody pitnej jako prawa podstawowego  
- P8_DCL(2016)0071 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 78 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zapobiegania otyłości dzieci  
- P8_DCL(2015)0056 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 129 - 06-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Kontakt