Nikolay BAREKOV : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme EN  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt