Jørn DOHRMANN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Dania)

Przewodniczący 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 22-10-2014 / 22-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 10-03-2016 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA  
 

Jeg kunne godt have ønsket mig, at Grønlands helt specielle geopolitiske position og relation til EU via Danmark blev fremhævet endnu tydeligere i teksten. Isoleret set er det positivt, at Grønland har udsigt til en stigning i den økonomiske støtte. Den del er jeg glad for.
Problematisk bliver det dog, når andre OLT’er som eksempelvis franske stillehavsøer pludselig skal have en endnu større bid af kagen - endda ud fra en budgetramme der er langt højere end Kommissionens forslag.
Det er en relativ reduktion af midlerne til Grønland og dermed også at forklejne betydningen af Grønlands helt særlige rolle i forholdet til Europa. OLT’er i Caribien eller Stillehavet kan ikke siges at have samme specielle betydning. Dermed lægger teksten også op til en skævridning - politisk så vel som kulturelt og økonomisk. Derfor har jeg valgt at stemme blankt til denne betænkning.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe