Janusz KORWIN-MIKKE

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

191

Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (debata)

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(19)

Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(8.1)

Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji - Sytuacja w Afrinie (Syria) (debata)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(15)

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (debata)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(22)

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(25)

Instytucjonalne projekty rezolucji

1

Projekt rezolucji WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

12-05-2016 B8-0621/2016/popr. 1

Pytania pisemne

11

Stosowanie dyrektywy MiFID

20-10-2017 E-006580/2017 Komisja

Gloryfikowanie odpowiedzialnych za czystki etniczne na Ukrainie

13-07-2017 P-004815/2017 Rada

Stosowanie dyrektywy MIFID

19-12-2016 E-009560/2016 Komisja

Stosowanie dyrektywy MIFID

19-12-2016 E-009559/2016 Komisja

Wyłączenie z art. 3 lit. k) dyrektywy PSD

28-04-2016 E-003499/2016 Komisja

Czas trwania opcji binarnych

28-04-2016 E-003498/2016 Komisja

Klasyfikacja instrumentów finansowych

28-04-2016 E-003497/2016 Komisja

Dostęp do broni palnej

21-04-2016 P-003196/2016 Komisja

Podręczniki do historii

22-03-2016 P-002384/2016 Komisja

Dodruk euro

21-04-2015 P-006313/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

13

Przyszłość programu Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

Głosowałem za odrzuceniem rezolucji w sprawie przyszłości programu Erasmus+ ponieważ uważam, że szkoda pieniędzy podatników na promowanie "wartości demokratycznych, spójności społecznej, aktywnej postawy obywatelskiej oraz integracji migrantów i uchodźców...", a temu według tej rezolucji służyć ma program Erasmus+. Autorzy rezolucji wzywają również do zwiększania finansowania programu Erasmus+, tłumacząc, że jest on "kluczowym instrumentem strategii UE na rzecz promowania celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie". Co ciekawe autorzy rezolucji "ubolewają, że z programu korzysta mniej niż 5 % młodych Europejczyków z powodu czynników społeczno-ekonomicznych". Oznacza to, że biedni studenci, którzy muszą pracować żeby się utrzymać, płacą podatki również na program Erasmus+, z którego korzystają ci, których na to stać. Tak właśnie w praktyce wygląda "sprawiedliwość społeczna".

Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami, gdyż sprawozdanie przedstawia ich fałszywy, iluzoryczny obraz. Wysiłki UE, by odgrywać jakąkolwiek rolę polityczną w Azji dzięki rzekomej wspólnocie wartości i poglądów z władzami Indii, są skazane na porażkę. Indie są i będą strategicznym partnerem Zjednoczonego Królestwa, które właśnie z Unii występuje. Ponadto uważam Indie za kraj poważny, który z tego właśnie powodu nie będzie dyplomacji unijnej traktować zbyt poważnie, mimo że Unii bardzo na tym zależy.

Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (A8-0252/2017 - Milan Zver)

12-09-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania, ponieważ jest ono próbą (zresztą bardzo nieudolną) udowodnienia potrzeby angażowania się państw członkowskich i instytucji UE w system edukacji – w tym przypadku chodzi o kształcenie ustawiczne. W sprawozdaniu znalazły się propozycje wdrożenia niepotrzebnych i szkodliwych rozwiązań takich jak: certyfikowanie nauczycieli udzielających kursów na odległość, wprowadzenie „darmowych” szkoleń zawodowych świadczonych przez uniwersytety, stworzenie platformy internetowej, za pomocą której pracownicy systemów kształcenia i osoby uczące się będą mogli wymieniać doświadczenia. Jak zwykle nie zabrakło wątków związanych z walką o równouprawnienie płci oraz wzmianek o sytuacji imigrantów i uchodźców. Na uwagę zasługują jedynie prognozy zamieszczone w tym sprawozdaniu, według których w 2025 r. jedynie 11% miejsc pracy w UE będzie wymagało niskich kwalifikacji lub nie będzie wymagało ich wcale. Te prognozy potwierdzają tylko bezsensowność obecnej polityki imigracyjnej UE.

Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)

16-03-2017

Projekt zawiera kilka słusznych postulatów, piętnuje prześladowania na tle religijnym i ograniczanie innych wolności. Niestety, unijny kucharz wszystko przyprawia na jedną modłę i na końcu każde danie musi ociekać lewicowo-postępowym sosem. Głosowałem przeciwko projektowi rezolucji z dwóch powodów: po pierwsze, jestem zwolennikiem kary śmierci, po drugie, jestem przeciwko narzucaniu ideologii równości płci, zwłaszcza pod pretekstem obrony praw człowieka.

Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)

16-03-2017

Propozycja dotyczy dobrowolnego certyfikowania firm i utworzenia przez Komisję Europejską listy sprawdzonych dostawców surowców mineralnych. Chodzi o wyeliminowanie dostaw z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi, aby pieniądze nie trafiały do zbrodniarzy.
Głosowałem przeciwko temu projektowi, ponieważ idea kontroli łańcucha dostaw surowców jest typowym przejawem naiwnego myślenia, że jak się to ureguluje, a urzędnik to skontroluje, to się ograniczy wyzysk i przemoc na świecie. Oczywiście nietrudno przewidzieć, że jedynym wymiernym skutkiem tej naiwnej inicjatywy będzie zatrudnienie odpowiednio hojnie wynagradzanych urzędników i kontrolerów. System certyfikacji dostawców już istnieje w ramach OECD. I co? I nic.

Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (A8-0044/2017 - Ana Gomes)

14-03-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie „wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw” ponieważ nie mogłem zgodzić się by pod pretekstem troski o prywatność i wolność osobistą każdego z nas realizowano polityki równościowe i genderowe. Popierając to sprawozdanie musiałbym podpisać się pod takimi głupotami jak walka z dyskryminacją ze względu na „ekspresję płciową, tożsamość płciową, orientację seksualną” i przyczyniłbym się do ograniczenia „do minimum algorytmicznej dyskryminacji”.

Wdrażanie programu Kreatywna Europa (A8-0030/2017 - Silvia Costa)

02-03-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie realizacji programu „Kreatywna Europa” (2014–2020) ponieważ podstawowym celem tego programu jest korumpowanie przedstawicieli świata kultury, aby ci uczynili z kultury „podstawowy czynnik propagowania integracji europejskiej”.
Unijni ideolodzy wykorzystują pieniądze podatników i presję polityczną do angażowania w szerzenie unijnych polityk różnych grup, w tym programie chodzi im podporządkowanie sobie środowisk związanych z kulturą. Na ten cel zabrali w podatkach obywatelom państw członkowskich aż 1 460 000 000 EUR. Wg autorów sprawozdania to wciąż za mało. Domagają się większych pieniędzy ze względu na dużą liczbę wniosków o dotację. Nie interesuję ich, co o tym myślą odbiorcy ich propagandy, jakby zadowalał ich sam fakt przekupienia twórców i osób związanych z kulturą.
Co gorsze pieniądze podatników europejskich chcą również trwonić poza granicami UE, aby jak piszą „szerzyć europejską kulturę i kreatywność na świecie oraz wzmacniać międzykulturową wymianę sprzyjającą budowaniu pokoju i wspierać rozwój rynku.” W tej sytuacji rozumieją Państwo, że nie mogłem zagłosować inaczej.

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie programu „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020, ponieważ autor sprawozdania domaga się dodatkowych pieniędzy podatników państw członkowskich na program, którego beneficjantami są organizacje „promujące obywatelstwo europejskie i integrację europejską”. Za pieniądze zabrane w podatkach, również unio-sceptykom, mają walczyć z przeciwnikami UE i promować szkodliwe dla Europy idee. Zważywszy na te fakty głosowałem za odrzuceniem sprawozdania. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona!

Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)

02-03-2017

Głosowałem przeciwko sprawozdaniu, ponieważ uważam, że Unia Europejska nie powinna zajmować się zwalczaniem wszelkich możliwych negatywnych zjawisk w skali globalnej. W ramach walki z nielegalnym handlem dziką fauną i florą autorzy dokumentu domagają się przekazywania środków finansowych rządom państw trzecich. Biorąc pod uwagę fakt, że problem dotyczy w dużej mierze zmagających się z korupcją państw Afryki, nie uważam by był to rozsądny sposób wydawania pieniędzy podatników.

Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)

14-02-2017

Głosowałem przeciwko, ponieważ to wywieranie presji przez środowisko LGBT, feministki i lobby proaborcyjnego na środowisko medyczne. Nowa strategia miałaby promować "holistyczne, psychospołeczne podejście obejmujące całość społeczeństwa z silnie zaakcentowanym aspektem płci społeczno-kulturowej...".
Sprawozdawcy apelują o przyjęcie strategii politycznych w sektorze usług medycznych, który niestety wciąż jest kontrolowany przez polityków poprzez publiczne finansowanie. Ze sprawozdania bije troska o lesbijki, osoby biseksualne, osoby transpłciowe i interseksualne, które jak twierdzą autorzy sprawozdania "borykają się ze szczególnymi problemami psychicznymi", a to ponoć przez uprzedzenia i wynikający z nich stres. To sprawozdanie dowodzi, że nawet usługi medyczne mogą zostać zideologizowane.
Co ciekawe sprawozdawcy zauważają, że "kobiety często zmuszane są do pracy na dwa etaty, jeden w domu a drugi w pracy". Jednak nie proponują rozwiązań pozwalających kobietom na wybór między pracą zarobkową, a zajęciem się domem i wychowaniem dzieci. Mam na myśli np. obniżenie podatków, które pozwoliłoby jednej dorosłej osobie utrzymać ze swojej pracy całą rodzinę. Rozwiązanie widzą jedynie w tym by zarówno mężczyźni jak i kobiety w równym stopniu pracowali na dwa etaty. Te wszystkie zalecenia zostały napisane by "propagować równość płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych", czyli po to by promować jakąś ideologię, a nie z troski o zdrowie kobiet.