Kosma ZŁOTOWSKI
 • Kosma
  ZŁOTOWSKI
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Współskarbnik
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 14 stycznia 1964, Bydgoszcz

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

155

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(18)

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (debata)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(23)

Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (debata)

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(28)

Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (debata)

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(7)

Rezerwa na wykonanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (debata)

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(16)

Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

12

SPRAWOZDANIE w sprawie ratowania życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE

TRAN
23-10-2017 A8-0330/2017

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie polityki spójności i celu tematycznego „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w najważniejszej infrastrukturze sieciowej” – art. 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

TRAN
20-03-2018 TRAN_AD(2018)616793

OPINIA w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)599496

OPINIA w sprawie inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

TRAN
18-10-2016 TRAN_AD(2016)587477

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

27

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

TRAN
11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

TRAN
11-10-2018 TRAN_AD(2018)623885

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

EMPL
26-04-2018 EMPL_AD(2018)613532

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

TRAN
28-02-2018 TRAN_AD(2018)613308

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

JURI
23-02-2018 JURI_AD(2018)610820

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

JURI
23-02-2018 JURI_AD(2018)610819

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2016

TRAN
20-02-2018 TRAN_AD(2018)613598

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

TRAN
20-02-2018 TRAN_AD(2018)613327

OPINIA w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

TRAN
01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617

Instytucjonalne projekty rezolucji

17

Wspólny projekt rezolucji w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

10-11-2017 B8-0594/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on the Ukrainian prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0192/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolności słowa w Kazachstanie

09-03-2016 RC-B8-0337/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu żebractwa praktykowanego przez dzieci i dzieci towarzyszące żebrzącym osobom dorosłym

25-03-2015 P8_DCL(2015)0011 Wygasła

szczegóły

Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC

Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 104 - 07-07-2015

Pytania pisemne

38

VP/HR - Ograniczenia wolności mediów na Białorusi

20-06-2018 P-003368/2018 Komisja

VP/HR - Uprowadzenia i zabójstwa na okupowanym Krymie, sprawa Erwina Ibragimowa

28-03-2017 E-002114/2017 Komisja

Stosowanie praktyk dyskryminujących przez firmę UBER

20-03-2017 P-001840/2017 Komisja

"Klauzula Moliera" a dyskryminacja pracowników

15-03-2017 E-001768/2017 Komisja

Biopaliwa w transporcie

15-03-2017 E-001767/2017 Komisja

Pytania ustne

4

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Pojazdy bezzałogowe

14-01-2016 O-000004/2016 Komisja

Zgodność niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej z prawem UE

29-01-2015 O-000004/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)

15-02-2017

Umowa CETA była od wielu miesięcy przedmiotem gorących debat i dyskusji w całej Europie. To porozumienie o wolnym handlu, które ma stworzyć warunki dla szybszego rozwoju relacji gospodarczych między Unią Europejską a Kanadą zdobyło ogromną rzeszę przeciwników, także w Polsce. Przyczyniła się do tego sama Komisja Europejska, która realizując mandat negocjacyjny nie potrafiła transparentnie i przekonująco informować o postępach w rozmowach z Kanadyjczykami. Powstała atmosfera nieufności, która nie sprzyjała merytorycznej dyskusji. Jednak błędy w komunikacji to jedno, a potencjalne korzyści to drugie. Uważam, że warto dać szansę porozumieniu z jednym z naszym najbliższych partnerów. Obawy o zdominowanie rynku europejskiego przez państwo o potencjale ludnościowym Polski trudno traktować poważnie. Jeśli polscy rolnicy i ich produkty zdobyły rynek europejski po naszym wejściu do UE to, dlaczego to samo nie może udać się im za oceanem? Obecnie według danych KE, około 120 polskich przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty do Kanady. Ta umowa to szansa przede wszystkim dla nich. Jeśli pierwsze miesiące funkcjonowania umowy CETA pokażą, że obawy były słuszne, a Kanadyjczycy nadużyli naszego zaufania w kwestii np. żywności GMO będziemy mogli z tej umowy zrezygnować nie ratyfikując jej w Polsce. Wtedy będzie to miało sens i uzasadnienie. Dzisiaj taka decyzja byłaby przedwczesna, dlatego głosowałem za jej wejściem w życie.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13031
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M075
  1047 Brussels