• Zdzisław   KRASNODĘBSKI  

Zdzisław KRASNODĘBSKI : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ITRE_AD(2018)604503 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie równości językowej w erze cyfrowej  
- ITRE_AD(2018)618316 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wdrażania w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  
- CULT_AD(2017)610824 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich  
- CULT_AD(2016)580505 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów  
- EMPL_AD(2015)557113 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)  
- CULT_AD(2015)549127 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania  
- EMPL_AD(2015)544340 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013  
- EMPL_AD(2015)539693 -  
-
EMPL