Zdzisław KRASNODĘBSKI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 28-02-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 01-03-2018 / 07-03-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 08-03-2018 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjny (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 16-12-2015 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Prezydium

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 09-10-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 17-12-2015 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ITRE_AD(2018)604503 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Wygasła  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania i korzyści zdrowotnych karmienia piersią w Europie  
- P8_DCL(2016)0009 - Wygasła  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 116 - 02-05-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej  
- P8_DCL(2015)0029 - Wygasła  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS  
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenia 

Kontakt