Zdzisław KRASNODĘBSKI
 • Zdzisław
  KRASNODĘBSKI
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek prezydium
 • Polska Bezpartyjny
 • Data urodzenia: 11 kwietnia 1953, Choszczno

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

147

Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.1)

Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.2)

Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (2)

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.2)

Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (3)

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.2)

Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.3)

Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2)

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.3)

Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (3)

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.3)

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (debata)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(17)

Jednolity portal cyfrowy (debata)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

13

SPRAWOZDANIE w sprawie „W kierunku nowej struktury rynku energii”

ITRE
21-06-2016 A8-0214/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

AFET
23-11-2015 A8-0338/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia

EMPL
30-07-2015 A8-0247/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

5

OPINIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

ITRE
10-07-2018 ITRE_AD(2018)622172

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

ITRE
26-04-2018 ITRE_AD(2018)613537

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

ITRE
01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

CULT
31-05-2017 CULT_AD(2017)601025

OPINIA w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

CULT
19-10-2015 CULT_AD(2015)557165

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

11

  OPINION on the Interim report on MFF 2021-2027 – Parliament’s position in view of an agreement

ITRE
10-10-2018 ITRE_AD(2018)625481

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

ITRE
03-05-2018 ITRE_AD(2018)604503

OPINIA w sprawie równości językowej w erze cyfrowej

ITRE
26-04-2018 ITRE_AD(2018)618316

OPINIA w sprawie wdrażania w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

CULT
23-11-2017 CULT_AD(2017)610824

OPINIA w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

CULT
27-06-2017 CULT_AD(2017)603034

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

OPINIA w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)557113

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

CULT
17-04-2015 CULT_AD(2015)549127

OPINIA w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)544340

Instytucjonalne projekty rezolucji

79

  Motion for a resolution on the situation in the Sea of Azov

22-10-2018 B8-0496/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie filaru transportowego instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r.

29-05-2018 RC-B8-0242/2018

Projekt rezolucji w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r.

28-05-2018 B8-0245/2018

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0165/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

12-03-2018 B8-0143/2018

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0098/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0054/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania i korzyści zdrowotnych karmienia piersią w Europie

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Wygasła

szczegóły

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 116 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Pytania pisemne

19

Wycofanie zastrzeżeń wobec Gazpromu zamiast nałożenia na koncern sankcji

17-05-2018 P-002663/2018 Komisja

Udział MŚP w przetargach dotyczących DIAS

04-07-2017 P-004532/2017 Komisja

Nowelizacja francuskiego Kodeksu zdrowia publicznego

16-05-2017 E-003367/2017 Komisja

Decyzja KE dotycząca gazociągu OPAL

17-11-2016 P-008639/2016 Komisja

VP/HR - Referendum w Tadżykistanie a reakcja UE

02-03-2016 E-001922/2016 Komisja

Stan wolności mediów w Niemczech

25-02-2016 E-001614/2016 Komisja

Podstawy naukowe polityki klimatycznej Unii Europejskiej

25-02-2016 E-001613/2016 Komisja

Pytania ustne

5

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

21-01-2016 O-000007/2016 Komisja

Zgodność niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej z prawem UE

29-01-2015 O-000004/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M041
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12018
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  rue Wiertz
  Willy Brandt 05M041
  1047 Brussels