Zdzisław KRASNODĘBSKI
 • Zdzisław
  KRASNODĘBSKI
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek prezydium
 • Polska Bezpartyjny
 • Data urodzenia: 11 kwietnia 1953, Choszczno

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

105

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(3)

Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(16)

Porządek obrad

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(15)

Decyzja przyjęta w sprawie stanu unii energetycznej w 2017 r. (debata)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(17)

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Sprawa „Paradise papers” (debata)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

12

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

ITRE
27-02-2018 A8-0044/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

ITRE
27-02-2018 A8-0042/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie „W kierunku nowej struktury rynku energii”

ITRE
21-06-2016 A8-0214/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

AFET
23-11-2015 A8-0338/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia

EMPL
30-07-2015 A8-0247/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

ITRE
01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

CULT
31-05-2017 CULT_AD(2017)601025

OPINIA w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

CULT
19-10-2015 CULT_AD(2015)557165

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

9

OPINIA w sprawie wdrażania w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

CULT
23-11-2017 CULT_AD(2017)610824

OPINIA w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

CULT
27-06-2017 CULT_AD(2017)603034

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

EMPL
29-06-2015 EMPL_AD(2015)549466

OPINIA w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)557113

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

CULT
17-04-2015 CULT_AD(2015)549127

OPINIA w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)544340

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

Institutional motions for resolutions

76

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0165/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

12-03-2018 B8-0143/2018

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0098/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0054/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

15-01-2018 B8-0044/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0600/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania i korzyści zdrowotnych karmienia piersią w Europie

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Wygasła

szczegóły

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 116 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Pytania pisemne

18

Udział MŚP w przetargach dotyczących DIAS

04-07-2017 P-004532/2017 Komisja

Nowelizacja francuskiego Kodeksu zdrowia publicznego

16-05-2017 E-003367/2017 Komisja

Decyzja KE dotycząca gazociągu OPAL

17-11-2016 P-008639/2016 Komisja

VP/HR - Referendum w Tadżykistanie a reakcja UE

02-03-2016 E-001922/2016 Komisja

Stan wolności mediów w Niemczech

25-02-2016 E-001614/2016 Komisja

Podstawy naukowe polityki klimatycznej Unii Europejskiej

25-02-2016 E-001613/2016 Komisja

Pytania ustne

3

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

21-01-2016 O-000007/2016 Komisja

Zgodność niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej z prawem UE

29-01-2015 O-000004/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M035
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Willy Brandt 05M035
  rue Wiertz
  1047 Brussels