Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
 • Bogdan Andrzej
  ZDROJEWSKI
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 18 maja 1957, Kłodzko

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

206

Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(4)

Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.1)

Ocena technologii medycznych (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(10.2)

Stawki podatku od wartości dodanej (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(10.4)

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (debata)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(15)

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (debata)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(16)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 października (debata)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(3)

Ocena technologii medycznych (debata)

01-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-01(16)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

11

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

CULT
26-01-2018 CULT_AD(2018)613440

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
26-01-2018 CULT_AD(2018)613438

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

CULT
26-04-2017 CULT_AD(2017)601090

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016

CULT
28-09-2016 CULT_AD(2016)585720

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

CULT
06-09-2016 CULT_AD(2016)585734

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)582087

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

CULT
16-09-2015 CULT_AD(2015)564954

OPINIA w sprawie mandatu na rozmowy trójstronne dotyczące projektu budżetu na rok 2016

CULT
17-06-2015 CULT_AD(2015)555009

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

15

  OPINION on the Interim report on MFF 2021-2027 – Parliament’s position in view of an agreement

CULT
10-10-2018 CULT_AD(2018)627000

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

CULT
04-09-2018 CULT_AD(2018)623756

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2019

CULT
07-06-2018 CULT_AD(2018)619218

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

CULT
06-12-2017 CULT_AD(2017)610693

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

CULT
11-07-2017 CULT_AD(2017)606013

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

CULT
31-05-2017 CULT_AD(2017)601262

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)601237

OPINIA w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

CULT
23-03-2017 CULT_AD(2017)595719

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.

CULT
26-01-2017 CULT_AD(2017)594070

Instytucjonalne projekty rezolucji

83

  Motion for a resolution on the UAE, notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

01-10-2018 B8-0469/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

01-10-2018 B8-0468/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on deterioration of media freedom in Belarus, notably the case of Charter 97

01-10-2018 B8-0457/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Somalii

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0338/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie reformy szkolnictwa wyższego na Białorusi

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Wygasła

szczegóły

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 74 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytania pisemne

29

Centralny rejestr rachunków

30-05-2018 E-002959/2018 Komisja

Financial Intelligence Units

30-05-2018 E-002958/2018 Komisja

Bezpieczeństwo cybernetyczne instytucji UE

26-04-2018 E-002341/2018 Komisja

Copernicus

22-02-2018 E-001112/2018 Komisja

Bezpieczeństwo cybernetyczne

22-02-2018 E-001111/2018 Komisja

Perspektywy Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie

14-09-2017 E-005720/2017 Komisja

Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego

29-08-2017 E-005327/2017 Komisja

Współpraca między UE a Japonią w dziedzinie technologii kosmicznych

16-06-2017 E-004012/2017 Komisja

Planowane działania komunikacyjne Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach członkowskich UE

16-06-2017 E-004009/2017 Komisja

Pytania ustne

2

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Kosmiczna polityka przemysłowa UE

26-05-2016 O-000084/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

28

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Współpraca między organami narodowych wymiarów sprawiedliwości stała się jednym z głównych tematów omawianych w trakcie prac komisji specjalnej do spraw terroryzmu, utworzonej przez Parlament Europejski w 2017 roku. To o tyle zaskakujące, że zarówno specjaliści, którzy gościli na obradach komisji TERR, jak i prokuratorzy, z którymi spotykaliśmy się podczas misji w wielu państwach UE, przyznawali, że już istnieją ramy prawne takiej współpracy. Wszyscy oni zwracali uwagę na brak kultury współpracy narodowych wymiarów sprawiedliwości.
Jedną z odpowiedzi na tego typu zarzuty jest próba wyjaśnienia sposobu działania europejskich platform wspomagających wymianę informacji, jak Eurojust, oraz uproszczenie procedur regulujących działanie tych instytucji. Takim przedsięwzięciem jest dokument, który przyjęliśmy na sesji plenarnej. Stwierdza, że Eurojust jest instytucją pomocniczą wobec narodowych systemów wymiaru sprawiedliwości, oraz rozróżnia w klarowny sposób funkcje Eurojust i Urzędu Prokuratury Europejskiej. Poprawia także wewnętrzną organizację tak, by działania administracyjne nie blokowały prawidłowego wykonywania obowiązków przez specjalistów prawa karnego.
Na te i wiele innych potrzeb wskazuje także sprawozdanie końcowe komisji specjalnej do spraw terroryzmu. To dobrze, że tematyczne komisje Parlamentu Europejskiego wspólnie i w skoordynowany sposób zajmują się tematyką aktualnych zagrożeń zarówno przestępczych, jak i terrorystycznych. Tylko w taki sposób można realnie przyczynić się do zminimalizowania terroryzmu i jego skutków w Europie.

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Sprawozdanie nad którym głosowaliśmy dziś podczas sesji plenarnej jest dowodem na to, że Parlament Europejski potrafi podchodzić do pewnych zagadnień kompleksowo. Projekt rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenie i konfiskaty jest częścią Planu Działania dotyczącego przeciwdziałania terroryzmowi zaprezentowanego na początku 2016 roku, tuż po zamachach w Paryżu i Brukseli. W zeszłym roku, Parlament ustanowił także specjalną komisję do spraw terroryzmu, by całościowo zanalizowała sytuacje prawną i wszystkie instrumenty na poziomie wspólnotowym, którymi możemy się posłużyć w likwidowaniu zagrożenia terrorystycznego. Jednym z głównych tematów podnoszonych podczas obrad była kwestia finansowania i niewystarczającego przepływu informacji pomiędzy narodowymi organami ścigania i sądowymi. W miarę szybkie przyjęcie dokumentu pokazuje, jak wysoki priorytet ma dla Parlamentu Europejskiego bezpieczeństwo europejskich obywateli.
Wynegocjowany dokument jest szczególnie wart poparcia z powodu zawarcia szeregu rozwiązań poprawiających, a wręcz zmuszających do współpracy transnarodowej w dziedzinie informowania o konfiskacie, czy zabezpieczeniu mienia. Propozycje ustanowienia centralnych narodowych rejestrów zabezpieczonego mienia, jak również konieczności egzekucji nakazów konfiskaty w terminie nieprzekraczającym 45 dni od wydania decyzji, są krokami w dobrym kierunku. W dziedzinach mających wpływ na działanie zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych nasze działania muszą być ambitne i, przede wszystkim, efektywne.

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

Poparłem wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w całej UE. Uznaję bowiem to rozporządzenie, obok ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczącego danych osobowych, za jedno z kluczowych działań w śródokresowym przeglądzie strategii jednolitego rynku treści cyfrowych. W celu efektywnego wykorzystania gospodarki danych i osiągniecia jednolitego rynku cyfrowego, bez wątpienia konieczne jest umożliwienie transgranicznego przepływu danych w UE. Napotykamy jednak wciąż wiele barier w przetwarzaniu danych co może stanowić znaczące wyzwanie dla obywateli i przedsiębiorstw w UE. Szacuje się, że niższe koszty usług transmisji danych, większa elastyczność przedsiębiorstw i większa pewność prawa mogą zaowocować wzrostem unijnego PKB nawet o 8 mld EUR rocznie. Przy niewątpliwej wartości dodanej związanej z wprowadzeniem rozporządzenia zwracam jednak również szczególną uwagę na konieczność szczególnej ostrożności związanej z kwestiami bezpieczeństwa publicznego.

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Poparłem wniosek ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania z dwóch zasadniczych powodów. Umożliwia on bowiem państwom członkowskim stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w celu zwalczania nadużyć finansowych istniejących w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług oraz pozwala na wykorzystanie mechanizmu szybkiego reagowania do zwalczania nadużyć finansowych. W ramach mechanizmu szybkiego reagowania określonego w art. 199b dyrektywy VAT przewidziano szybszą procedurę pozwalającą państwom członkowskim wprowadzić, pod pewnymi ścisłymi warunkami, mechanizm odwrotnego obciążenia, zapewniając tym samym państwom członkowskim bardziej odpowiednią i skuteczną możliwość reagowania na przypadki nagłych i znaczących oszustw.

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert)

02-10-2018

Osiągnięte porozumienie ws. zmian w dyrektywie o świadczeniu audiowizualnych usług medialnych może zostać uznane za satysfakcjonujące. Nowelizacja, skodyfikowanej w 2010 r. dyrektywy, była konieczna w celu uwzględnienia wpływu trwającego procesu konwergencji mediów i zmieniającego się krajobrazu medialnego, w którym nadawcy telewizyjni, usługi wideo na żądanie i inne usługi internetowe, konkurują o tę samą grupę odbiorców, ale na podstawie różnych rozwiązań prawnych. Po dziesięciu trylogach negocjacyjnych udało nam się zapewnić, że nowelizacja będzie adekwatna do funkcjonujących wyzwań w sektorze audiowizualnym. Pragnę zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy osiągniętego porozumienia - m.in. lepszą ochronę nieletnich przed szkodliwymi treściami zarówno w telewizji, jak i usługach wideo na żądanie, silniejsze przepisy przeciwko mowie nienawiści i publicznego nawoływanie do popełniania przestępstw, surowsze zasady dotyczące reklam i lokowania produktu w programach dla dzieci oraz intensyfikację promocji europejskich utworów na rzecz wspierania europejskiej różnorodności kulturowej. Jedynym elementem, który w mojej opinii, mimo wszystko, może budzić pewne zastrzeżenia jest nazbyt ulgowe potraktowanie reklamodawców w tekście przyjętego porozumienia. W kontekście prowadzonych działań pragnę również z całą mocą podkreślić, że nasza reakcja na zachodzące zmiany w sektorze audiowizualnym musi być bezsprzecznie przyśpieszona tak abyśmy jako ustawodawca szybciej i efektywniej formułowali nasze wytyczne względem tego dynamicznie rozwijającego sektora.

Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

Poparłem wniosek ustawodawczy w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, gdyż jest to inicjatywa skierowana na stworzenie jednolitego cyfrowego punktu dostępu dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, zawierającego wyczerpujące informacje, oferującego pełny dostęp do procedur online oraz ułatwiającego pracę służb udzielających pomocy obywatelom.
Wspierając wniosek Komisji Europejskiej, pragnę jednak zwrócić uwagę – w ślad za przedmiotowo właściwą dla tej sprawy komisją IMCO – że w ramach tworzenia portalu konieczne będzie wprowadzenie szeregu zmian w pierwotnej propozycji inicjatywy. Zwróciłbym tutaj w szczególności uwagę na potrzebę wprowadzenia szeregu uściśleń we wniosku, postulując jednocześnie lepszą ochronę danych osobowych oraz łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych. W końcu, podkreślam także niesłabnącą w erze cyfrowej konieczność pochylenia się również nad wymogami dotyczącymi jakości, aby uczynić strony internetowe funkcjonalnymi, zrozumiałymi i odpornymi.

Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

13-09-2018

Wiele raportów różnych instytucji międzynarodowych zwraca uwagę na zauważalny wzrost odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Europie. Wśród przyczyn wymienia się nadużywanie antybiotyków, przez co bakterie szybciej przystosowują się i uodparniają na sprawdzone metody leczenia, ale także niski poziom higieny i, niestety, niską świadomość obywateli. Szczególnie na tym ostatnim polu ponosimy kolejne porażki, co można zaobserwować na przykładzie rosnącej popularności ruchów antyszczepionkowych w całej Europie. Czasem dochodzi do tego, że nawet niektórzy politycy niemający odpowiedniej wiedzy sugerują, że możliwe byłoby wprowadzenie dowolności szczepień dzieci na niektóre choroby zakaźne. Podobne poprawki były proponowane do tego sprawozdania. Na szczęście wszystkie odrzucono.
Nie jest zbyt późno, by stawić mocny opór tym ruchom. Jesteśmy tylko trochę spóźnieni, jednak przy odpowiedniej akcji informacyjnej i silnym przekazie wspierającym różne strategie zwalczania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na pewno jesteśmy w stanie wygrać tę batalię. Tym bardziej cieszę się, że podobne postulaty są jasno stawiane w tym sprawozdaniu i że zostało ono przyjęte znakomitą większością głosów zarówno na posiedzeniu komisji, jak i na posiedzeniu plenarnym.

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

Poparłem sprawozdanie komisji TRAN ws. działań dotyczących przyszłości mobilności, stanowi ono bowiem wartościowe dopełnienie pakietu wniosków ustawodawczych związanych z sektorem mobilności zachęcających do rozwiązań w zakresie inteligentnego pobierania opłat drogowych, do ograniczania emisji CO2, zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz zapewniania pracownikom należytych warunków i czasu odpoczynku.
W kontekście przyjętego sprawozdania pragnę zwrócić uwagę na dwie, w mojej opinii, kluczowe kwestie. Po pierwsze, konieczne jest, abyśmy zarówno my, jako ustawodawca, jak i sam sektor mobilności adekwatnie i szybko odpowiadali na gruntowne zmiany strukturalne w sektorze transportu. W tym kontekście pierwszorzędnego znaczenia nabiera proces cyfryzacji, jak również powiązane z nią wyzwania w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Po drugie, przypominam, że branża motoryzacyjna jest jedną z istotniejszych sił napędowych gospodarki europejskiej, odpowiadając za niemal 7 % PKB Unii i dając zatrudnienie 12,2 mln osób. Są to dla mnie – również jako członka Komisji Kultury i Edukacji PE – dane symptomatyczne. Unaoczniają one bowiem nie tylko wyzwania związane z samym rynkiem pracy, ale także te związane z kształceniem nowych umiejętności oraz fundamentalnej roli współpracy między przemysłem a sektorem edukacji i kreatywnym.

Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

Sam fakt, że musimy zajmować się tym tematem, jest dla mnie źródłem przygnębiającej refleksji, bowiem na jednolitym rynku wewnętrznym konsumenci muszą być traktowani równo i sprawiedliwie. Jest absolutnie niedopuszczalne, by identycznie nazywane produkty różniły się jakością składników w różnych państwach członkowskich. A to praktyka częsta i szeroko stosowana.
Jakkolwiek można zrozumieć tłumaczenie firm polegające na tym, że stosują do produkcji składniki produkowane lokalnie, to jednak zwyczajne oszukiwanie konsumentów nie może mieć miejsca. W sprawozdaniu jasno mówi się, że dopuszczalne jest dostosowywanie składu do preferencji konsumentów w różnych państwach, jednak między takim zachowaniem, mającym na celu dobro konsumenta, a traktowaniem go jako klienta drugiej kategorii, jest cienka granica. Praktyka zmieniania składu produktu na gorszy jakościowo przy jednoczesnym podnoszeniu ceny takiego produktu świadczy o dramatycznym lekceważeniu obywateli i prawa UE. Tym bardziej, że często tymi „poszkodowanymi” konsumentami są obywatele państw Europy Środkowej i Wschodniej. Nie może być na to zgody i dlatego poparłem to sprawozdanie.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)

12-09-2018

Podczas prac w ramach Komisji Specjalnej do spraw Terroryzmu wielokrotnie podkreślano potrzebę odcinania możliwości finansowania działalności terrorystycznej. Zaskakiwała szczególnie wielość źródeł finansowania, w tym pranie pieniędzy i angażowanie się w przemyt narkotyków, czy handel dziełami sztuki i historycznymi artefaktami znajdywanymi albo grabionymi na zajętych terenach. Posiadanie odpowiednich instrumentów, jak i harmonizacja działań i traktowania tego typu przestępstw jest więc kluczowe, by państwa UE były w stanie stawić czoła zagrożeniu terrorystycznemu.
Przyjęte przez nas sprawozdanie jest dokładnie krokiem w tym kierunku. Zaproponowana dyrektywa ustanawiająca minimalne zasady dotyczące definicji przestępstw finansowych i poziomu ich penalizacji jest dopełnieniem tak zwanej piątej dyrektywy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy. Działanie w tak szerokim zakresie jest niezwykle ważne, by zapewnić skuteczność naszej polityki.
W tym kontekście chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na pozytywny fakt zawarcia zapisów definiujących możliwości wykorzystywania walut wirtualnych do celów finansowania terroryzmu. Tutaj potrzeba pełnej jawności i możliwości identyfikacji osób i podmiotów przeprowadzających transakcje, a wobec których może zachodzić podejrzenie związków z grupami przestępczymi i terrorystycznymi. To dziś niezwykle ważne, dlatego poparłem wynik rozmów trójstronnych.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E202
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11006
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E202
  1047 Brussels