Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
 • Bogdan Andrzej
  ZDROJEWSKI
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 18 maja 1957, Kłodzko

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

187

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(19)

Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.1)

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (debata)

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(15)

Zintegrowane statystyki rolne (debata)

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(16)

Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(9.1)

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(9.2)

Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (debata)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(17)

Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (debata)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

11

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

CULT
26-01-2018 CULT_AD(2018)613440

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
26-01-2018 CULT_AD(2018)613438

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

CULT
26-04-2017 CULT_AD(2017)601090

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016

CULT
28-09-2016 CULT_AD(2016)585720

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

CULT
06-09-2016 CULT_AD(2016)585734

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)582087

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

CULT
16-09-2015 CULT_AD(2015)564954

OPINIA w sprawie mandatu na rozmowy trójstronne dotyczące projektu budżetu na rok 2016

CULT
17-06-2015 CULT_AD(2015)555009

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

13

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2019

CULT
07-06-2018 CULT_AD(2018)619218

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

CULT
06-12-2017 CULT_AD(2017)610693

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

CULT
11-07-2017 CULT_AD(2017)606013

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

CULT
31-05-2017 CULT_AD(2017)601262

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)601237

OPINIA w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

CULT
23-03-2017 CULT_AD(2017)595719

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.

CULT
26-01-2017 CULT_AD(2017)594070

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
25-01-2017 CULT_AD(2017)593854

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
17-02-2016 CULT_AD(2016)572998

Instytucjonalne projekty rezolucji

76

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Somalii

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0338/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0331/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0322/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0295/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0291/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie reformy szkolnictwa wyższego na Białorusi

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Wygasła

szczegóły

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 74 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytania pisemne

29

Centralny rejestr rachunków

30-05-2018 E-002959/2018 Komisja

Financial Intelligence Units

30-05-2018 E-002958/2018 Komisja

Bezpieczeństwo cybernetyczne instytucji UE

26-04-2018 E-002341/2018 Komisja

Copernicus

22-02-2018 E-001112/2018 Komisja

Bezpieczeństwo cybernetyczne

22-02-2018 E-001111/2018 Komisja

Perspektywy Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie

14-09-2017 E-005720/2017 Komisja

Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego

29-08-2017 E-005327/2017 Komisja

Współpraca między UE a Japonią w dziedzinie technologii kosmicznych

16-06-2017 E-004012/2017 Komisja

Planowane działania komunikacyjne Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach członkowskich UE

16-06-2017 E-004009/2017 Komisja

Pytania ustne

2

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Kosmiczna polityka przemysłowa UE

26-05-2016 O-000084/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

16

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Poparłem tekst kompromisowy nowego rozporządzenia finansowego po przyjęciu w kwietniu 2018 r. przez komisje BUDG i CONT wyników negocjacji trójstronnych. Tekst ten obejmuje bowiem szereg poprawek do przedstawionego przez Komisję wniosku, a dotyczących różnych szczegółowych kwestii, takich jak ocena, przejrzystość, wykorzystanie uproszczonych form kosztów, zasad non-profit, audytu, funduszy powierniczych i instrumentów łączonych. Zasadniczo uważam, iż przegląd funkcjonujących przepisów finansowych UE będzie stanowił znaczącą wartość dodaną dla obywateli UE. Od beneficjentów będzie się bowiem wymagać mniej informacji, ale za to bardziej ukierunkowanych, rozszerzone zostanie również wykorzystanie uproszczonych form kosztów i płatności uzależnionych od wyników, podobnie jak wzajemne uznawanie ocen i audytów. Jednocześnie większy nacisk zostanie położony na zwalczanie firm przykrywek i korzystania z rajów podatkowych. Także przepisy dotyczące łączenia funduszy strukturalnych z EFIS zostały uproszczone, a nowe przepisy dotyczące gwarancji budżetowych zwiększą przejrzystość, jeśli chodzi o narażenie budżetu Unii. W końcu, planowane jest również utworzenie wspólnego funduszu rezerw, który zwiększy efektywność zarządzania aktywami.

Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (A8-0200/2018 - Deirdre Clune)

04-07-2018

Zawsze z satysfakcją przyjmuję propozycje Komisji Europejskiej mające na celu zwiększenie elastyczności działania swoich instrumentów, szczególnie jeśli chodzi o sferę działalności gospodarczej. W tym wypadku chodzi o możliwość zmniejszenia podatku płaconego za użytkowanie ciężkich pojazdów transportowych, które przewożą towar powyżej 12 ton. Jak pokazuje praktyka, myto jest znacznie skuteczniejszą zachętą do użytkowania czystszej energii i środków transportu, bowiem uzależnia ono opłatę od rzeczywistego użytkowania pojazdu. Umożliwienie stopniowego obniżania tego podatku i uściślenie zasad poboru myta na drogach europejskich spotkało się także z dość powszechnym uznaniem zarówno w Komisji Transportu, jak i całego Parlamentu. Trzeba pamiętać, że sektor transportowy będzie w kolejnych latach przechodził dość radykalną transformację polegającą na przechodzeniu na lepsze dla środowiska technologie. Pewna elastyczność w zakresie polityki podatkowej w tym sektorze pozwoli mu lepiej znieść niewątpliwy koszt zmian. Dlatego zagłosowałem za tym sprawozdaniem.

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan)

04-07-2018

Projekt budżetu korygującego nr 2/2018 (PBK nr 2/2018) uwzględnia w budżecie UE na 2018 r. nadwyżkę wynikającą z wykonania budżetu na 2017 r. Jest ona rezultatem przede wszystkim wyższych niż oczekiwano dochodów i niższych wydatków. Poparłem zalecenie przyjęcia PBK 2/2018, przypominam jednak z całą mocą, że niski poziom niepełnego wykorzystania środków budżetowych na koniec roku był możliwy jedynie wskutek wcześniejszej obniżki płatności w ramach budżetu korygującego na przestrzeni 2017 r. W związku z tym zwracam szczególną uwagę na fakt, że nadal występują znaczne opóźnienia w realizacji, w szczególności w poddziale 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”. Ponadto niektóre istotne zwiększenia środków na zobowiązania w 2017 r. zostały w pełni sfinansowane właśnie w drodze przeniesienia płatności. W kontekście analizowanego budżetu korygującego wspieram również wyrażony przez Komisję Budżetową apel o ustanowienie w budżecie UE specjalnej rezerwy obejmującej nieprzewidziane dochody, aby zapewnić dodatkowe możliwości wydatkowania, gdy zajdzie taka potrzeba. Tego rodzaju narzędzie powinno ułatwić nam bowiem efektywne i systemowe zaradzenie pojawiającym się rok rocznie problemom.

Definicja MŚP (B8-0304/2018)

04-07-2018

Popieram podjęcie przez Parlament Europejski inicjatywy, by włączyć do konsultacji zapoczątkowanych przez Komisję Europejską i mających na celu utworzenie jednolitej definicji Małego i Średniego Przedsiębiorstwa (MŚP). Biorąc pod uwagę poziom rozwoju poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej można przypuszczać, że niektóre firmy średniej wielkości w państwach Europy Zachodniej, mogłyby być traktowane w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, jako duże przedsiębiorstwa. Jednak, wspólna definicja będzie bardzo pomocna do jasnego określenia, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do dofinansowania w ramach programów UE, czy nie.
Szczególnie nowe programy unijne, jak na przykład Europejski Program Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego (EDIDP), przeznaczają konkretną część swoich środków na wsparcie MŚP. Jasnym jest, że potrzeba konkretnych kryteriów, by ocenić kwalifikowalność podmiotów ubiegających się o dofinansowanie swych projektów.
Tym bardziej z zadowoleniem przyjmuję zapisy jasno oddzielające MŚP od przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (mid-caps), oraz konkretyzujące poziom zatrudnienia i obrotów dla kwalifikacji, jako MŚP. Myślę, że ten wkład Parlamentu Europejskiego okaże się szczególnie pomocny Komisji Europejskiej przy tworzeniu wspólnej definicji, dlatego głosowałem za tą rezolucją.

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis)

03-07-2018

Poparłem wniosek o ustanowienie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali, jest ono bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie europejskiej nauki i przemysłu na dostęp do wiodących na świecie superkomputerów i infrastruktury danych. Będzie również instrumentalne w osiągnieciu przez UE pozycji jednego z największych graczy na świecie w tej dziedzinie do 2022/2023 r. Proponowane rozporządzenie ustanowi wspólne przedsięwzięcie i zapewni mu budżet w wysokości blisko 486 mln EUR. Popierając wniosek zwracam jednak uwagę, iż należy dołożyć wszelkiej staranności aby zachęcać instytucje akademickie i badawcze oraz inne zainteresowane, aby przepływ danych między superkomputerem a badaczem był zagwarantowany. Uważam ten aspekt za kluczowy w osiągnięciu długotrwałego sukcesu przez przedsięwzięcie. Naszym naczelnym celem powinno również pozostawać zapewnienie równych warunków dla użytkowników ze wszystkich państw członkowskich, naukowców i przemysłu oraz systematyczne upraszczanie procedur administracyjnych.

Zintegrowane statystyki rolne (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)

03-07-2018

Dobre, czytelne i rzetelnie zebrane dane statystyczne to jedno z podstawowych narzędzi służących przygotowywaniu dobrych regulacji prawnych. Natomiast rolnictwo to kluczowy obszar działania Unii Europejskiej, w którym posiada ona szerokie kompetencje. Ten obszar działalności przechodzi i będzie przechodził poważne zmiany ze względu na nowe technologie upraw, zmiany klimatyczne i nowe potrzeby żywieniowe ludzi. Szczegółowe dane pomagające określić, jakie obszary działalności rolniczej wymagają doprecyzowania, lub uregulowania, są więc absolutnie niezbędne.
Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że w trakcie prac nad projektem rozporządzenia doprowadzono zapewniono spójność i kompatybilność danych, które będą zbierane w przyszłych latach. Ważne, że sporządzono także konkretną listę tych parametrów, które są niezbędne dla stworzenia pomocnych baz danych, a odrzucono te, których zbieranie byłoby zbytnim obciążeniem zarówno dla rolników, jak i podmiotów zbierających te dane. W końcu, cieszy dojście do konsensusu w sprawie formy przedstawienia i tabulacji porównywalnych danych tak, by były łatwym w obsłudze narzędziem tak dla regulatorów, jak i samych rolników.
W związku z powyższym poparłem ten dokument i mam nadzieję, że pomoże on w tworzeniu coraz lepszej Wspólnej Polityki Rolnej.

Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (A8-0215/2018 - Roberts Zīle)

03-07-2018

W swoim Planie Działania w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Komisja Europejska zmierza, krok po kroku, do stworzenia w końcu jednolitego systemu wymiany informacji o podatnikach i ich statusie w całej Unii. Koncepcja tak zwanego CTP, certified taxable person, byłaby bardzo pomocna gdyż za pomocą jednego kliknięcia można byłoby sprawdzić dany podmiot gospodarczy pod kątem właściwego odprowadzania podatku VAT i rozliczania się z niego.
Ułatwienia administracyjne w tak skomplikowanej materii są kluczem do zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości i ściągalności podatku VAT w całej Unii. Wszystkie państwa na pewnym etapie miały z tym problem, ale wydaje się, że odpowiednie ramy regulacyjne zaczynają zdawać egzamin. Na pewno nie jest to temat, który przyciąga szczególną uwagę obywateli, ale jest wart odnotowania i wspierania. Dlatego oddałem głos za tym sprawozdaniem.

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Poparłem sprawozdanie dotyczące barier w dostępie do kultury nie tylko ze względu na szeroki zakres zagadnień i rekomendacji dotyczących zwiększania dostępu i uczestnictwa w kulturze, ale także ze względu na niezwykle bogatą i silną bazę statystyczną, na której zostało oparte. Podczas pracy nad sprawozdaniem instrumentalne okazały się dane gromadzone i publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat oraz międzynarodowy projekt badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej – Eurobarometr.
Chciałbym w związku z tym skorzystać z okazji, aby tym dwóm instytutom podziękować za ich pracę i raz jeszcze podkreślić, że opracowywanie rzetelnych, porównywalnych i aktualnych statystyk dotyczących kultury jest podstawą należytego kształtowania polityki kulturalnej i musi niezmiennie pozostawać jednym z międzysektorowych priorytetów planu prac w dziedzinie kultury w celu uwypuklenia potencjału gospodarczego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wpływu na dobrostan społeczny.

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)

15-06-2017

W dzisiejszym głosowaniu poparłem sprawozdanie w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ponieważ stanowi ono istotny element ewaluacji wdrażania rozporządzenia. Zaznaczam jednak, że przegłosowane dziś zalecenia mogą stanowić jedynie pierwsze wskazówki dotyczące dalszego sposobu wdrażania rozporządzenia i już dziś musimy rozpocząć dalszą pracę nad kompleksową obserwacją, a w przyszłości nad oceną wdrażania Funduszu.
Od samego początku ustanawiania EFIS, jako sprawozdawca komisji CULT do wniosku KE w sprawie funduszu, byłem bardzo zdecydowanym orędownikiem ukierunkowywania EFIS również na projekty w sektorach kultury, kreatywnym i edukacji. Z rozczarowaniem zauważam jednak, że jedynie 4 % środków z EFIS przeznaczono dotychczas na cel tematyczny „kapitał ludzki, kultura i zdrowie” zapisany w rozporządzeniu w sprawie EFIS oraz że jedynie ułamek owych 4 % dotarł do sektora kultury i edukacji.
Pragnę również stanowczo podkreślić, iż w toku dalszego wdrażania EFIS konieczne są starania dla zapewnienia jego bardziej zrównoważonego rozkładu geograficznego i sektorowego. W tym aspekcie zauważam znaczący potencjał działań komunikacyjnych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa w aktywnym przyczynianiu się do tworzenia platform inwestycyjnych, które mogą pomóc w osiągnięciu wspomnianego celu.

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà)

13-06-2017

Poparłem osiągnięte w maju tego roku porozumienie między Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie rozszerzenia zakresu działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na państwa EFTA/EOG. W rezultacie podjętych przez nas działań, w latach 2024, 2028, 2030 i 2033 dodatkowo umożliwimy ubieganie się o tytuł ESK miastom z państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uważam, że ta decyzja wniesie znaczącą wartość dodaną do inicjatywy Europejskich Stolic Kultury. Ponadto zwracam również uwagę, iż często to właśnie same konkursy są najciekawszym stadium inicjatywy. Mobilizują bowiem miasta i społeczności do nowych działań i inicjowania procesów o długotrwałym, pozytywnym wpływie na tkankę miejską.
W tym kontekście pragnę również przypomnieć o nieustającej konieczności efektywnego monitorowania i oceniania obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Niezależne, zewnętrzne oceny powinny koncentrować się na ujęciu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w kontekście europejskim, umożliwiając dokonywanie porównań i wyciąganie użytecznych wniosków na potrzeby przyszłych Europejskich Stolic Kultury i wszystkich miast europejskich. Wszechstronnej ocenie powinna tym samym zostać za każdym razem poddana efektywność procesów związanych z działaniami ESK oraz ich możliwe oddziaływanie w przyszłości.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E202
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11006
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E202
  1047 Brussels