Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
 • Bogdan Andrzej
  ZDROJEWSKI
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 18 maja 1957, Kłodzko

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

173

Stosunki UE-NATO (debata)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (debata)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(17)

Cyberobrona (debata)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(18)

Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy (debata)

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(16)

Modernizacja edukacji w UE (debata)

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

11

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

CULT
26-01-2018 CULT_AD(2018)613440

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
26-01-2018 CULT_AD(2018)613438

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

CULT
26-04-2017 CULT_AD(2017)601090

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016

CULT
28-09-2016 CULT_AD(2016)585720

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

CULT
06-09-2016 CULT_AD(2016)585734

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)582087

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

CULT
16-09-2015 CULT_AD(2015)564954

OPINIA w sprawie mandatu na rozmowy trójstronne dotyczące projektu budżetu na rok 2016

CULT
17-06-2015 CULT_AD(2015)555009

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

13

  OPINION on the mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

CULT
07-06-2018 CULT_AD(2018)619218

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

CULT
06-12-2017 CULT_AD(2017)610693

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

CULT
11-07-2017 CULT_AD(2017)606013

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

CULT
31-05-2017 CULT_AD(2017)601262

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)601237

OPINIA w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

CULT
23-03-2017 CULT_AD(2017)595719

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.

CULT
26-01-2017 CULT_AD(2017)594070

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
25-01-2017 CULT_AD(2017)593854

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

CULT
17-02-2016 CULT_AD(2016)572998

Instytucjonalne projekty rezolucji

70

  Motion for a resolution on Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0295/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0291/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain, notably the case of Nabeel Rajab

11-06-2018 B8-0284/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Białorusi

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0198/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Belarus

16-04-2018 B8-0197/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie reformy szkolnictwa wyższego na Białorusi

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Wygasła

szczegóły

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 74 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytania pisemne

29

Centralny rejestr rachunków

30-05-2018 E-002959/2018 Komisja

Financial Intelligence Units

30-05-2018 E-002958/2018 Komisja

Bezpieczeństwo cybernetyczne instytucji UE

26-04-2018 E-002341/2018 Komisja

Copernicus

22-02-2018 E-001112/2018 Komisja

Bezpieczeństwo cybernetyczne

22-02-2018 E-001111/2018 Komisja

Perspektywy Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie

14-09-2017 E-005720/2017 Komisja

Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego

29-08-2017 E-005327/2017 Komisja

Współpraca między UE a Japonią w dziedzinie technologii kosmicznych

16-06-2017 E-004012/2017 Komisja

Planowane działania komunikacyjne Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach członkowskich UE

16-06-2017 E-004009/2017 Komisja

Pytania ustne

2

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Kosmiczna polityka przemysłowa UE

26-05-2016 O-000084/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

9

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Poparłem sprawozdanie dotyczące barier w dostępie do kultury nie tylko ze względu na szeroki zakres zagadnień i rekomendacji dotyczących zwiększania dostępu i uczestnictwa w kulturze, ale także ze względu na niezwykle bogatą i silną bazę statystyczną, na której zostało oparte. Podczas pracy nad sprawozdaniem instrumentalne okazały się dane gromadzone i publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat oraz międzynarodowy projekt badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej – Eurobarometr.
Chciałbym w związku z tym skorzystać z okazji, aby tym dwóm instytutom podziękować za ich pracę i raz jeszcze podkreślić, że opracowywanie rzetelnych, porównywalnych i aktualnych statystyk dotyczących kultury jest podstawą należytego kształtowania polityki kulturalnej i musi niezmiennie pozostawać jednym z międzysektorowych priorytetów planu prac w dziedzinie kultury w celu uwypuklenia potencjału gospodarczego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wpływu na dobrostan społeczny.

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)

15-06-2017

W dzisiejszym głosowaniu poparłem sprawozdanie w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ponieważ stanowi ono istotny element ewaluacji wdrażania rozporządzenia. Zaznaczam jednak, że przegłosowane dziś zalecenia mogą stanowić jedynie pierwsze wskazówki dotyczące dalszego sposobu wdrażania rozporządzenia i już dziś musimy rozpocząć dalszą pracę nad kompleksową obserwacją, a w przyszłości nad oceną wdrażania Funduszu.
Od samego początku ustanawiania EFIS, jako sprawozdawca komisji CULT do wniosku KE w sprawie funduszu, byłem bardzo zdecydowanym orędownikiem ukierunkowywania EFIS również na projekty w sektorach kultury, kreatywnym i edukacji. Z rozczarowaniem zauważam jednak, że jedynie 4 % środków z EFIS przeznaczono dotychczas na cel tematyczny „kapitał ludzki, kultura i zdrowie” zapisany w rozporządzeniu w sprawie EFIS oraz że jedynie ułamek owych 4 % dotarł do sektora kultury i edukacji.
Pragnę również stanowczo podkreślić, iż w toku dalszego wdrażania EFIS konieczne są starania dla zapewnienia jego bardziej zrównoważonego rozkładu geograficznego i sektorowego. W tym aspekcie zauważam znaczący potencjał działań komunikacyjnych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa w aktywnym przyczynianiu się do tworzenia platform inwestycyjnych, które mogą pomóc w osiągnięciu wspomnianego celu.

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà)

13-06-2017

Poparłem osiągnięte w maju tego roku porozumienie między Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie rozszerzenia zakresu działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na państwa EFTA/EOG. W rezultacie podjętych przez nas działań, w latach 2024, 2028, 2030 i 2033 dodatkowo umożliwimy ubieganie się o tytuł ESK miastom z państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uważam, że ta decyzja wniesie znaczącą wartość dodaną do inicjatywy Europejskich Stolic Kultury. Ponadto zwracam również uwagę, iż często to właśnie same konkursy są najciekawszym stadium inicjatywy. Mobilizują bowiem miasta i społeczności do nowych działań i inicjowania procesów o długotrwałym, pozytywnym wpływie na tkankę miejską.
W tym kontekście pragnę również przypomnieć o nieustającej konieczności efektywnego monitorowania i oceniania obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Niezależne, zewnętrzne oceny powinny koncentrować się na ujęciu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w kontekście europejskim, umożliwiając dokonywanie porównań i wyciąganie użytecznych wniosków na potrzeby przyszłych Europejskich Stolic Kultury i wszystkich miast europejskich. Wszechstronnej ocenie powinna tym samym zostać za każdym razem poddana efektywność procesów związanych z działaniami ESK oraz ich możliwe oddziaływanie w przyszłości.

Europejski Korpus Solidarności (B8-0238/2017)

06-04-2017

W dzisiejszym głosowaniu poparłem rezolucję na temat Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), choć nie bez wątpliwości. Debata ujawniła bowiem sporo niejasności, luk w potencjalnych interpretacjach, a także wykazała jeszcze niewystarczające przygotowanie do samej realizacji. Niemniej postulaty zawarte w tekście rezolucji są słuszne i dobrze ilustrują wiele ważnych kwestii. Wymagają jednak, co chciałbym podkreślić, doprecyzowania, zwłaszcza w odniesieniu do procesu finansowania, opłacalności i długoterminowej stabilności inicjatywy.
Postulaty stawiane przez nas w rezolucji uznaję za kluczowe i palące, biorąc pod uwagę, że Komisja rozpoczęła już realizację wstępnej fazy EKS w oparciu o środki finansowe w ramach istniejących programów i strategii politycznych UE, takich jak Erasmus+, Europa dla Obywateli, Life+, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, oraz programu UE w dziedzinie zdrowia oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To niezbyt fortunne, ale na tym etapie chyba jedyne rozwiązanie.
Jako sprawozdawca budżetowy Komisji Kultury i Edukacji na lata 2016 i 2017 uważam, w pierwszej kolejności, za konieczne precyzyjne zdefiniowanie skutków budżetowych, jakie będzie miało wdrażanie EKS dla istniejących programów i funduszy UE oraz nakreślenie intencji w odniesieniu do krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności finansowej inicjatywy.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Z satysfakcją poparłem dzisiaj zatwierdzenie rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020, o którą postulowałem wraz z innymi posłami od wielu miesięcy, m.in. jako sprawozdawca opinii Komisji Kultury i Edukacji w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020.
Rewizję WRF uznaję za kluczową, biorąc pod uwagę nowe wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia, a których nie byliśmy w stanie przewidzieć na etapie zatwierdzania obecnego wieloletniego budżetu UE. Działanie to pozwoli na usprawnienie systemu budżetowego oraz jego uelastycznienie dzięki możliwości przesuwania niewykorzystanych alokacji, a tym samym umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków.
Za nasz wspólny sukces jako Parlamentu uznaję również znaczące wzmocnienie finansowe kluczowych programów i polityk unijnych, służących tworzeniu miejsc pracy i stymulujących wzrost gospodarczy. W tym kontekście podkreślam te szczególnie istotne z perspektywy mojej aktywności w Komisji Kultury i Edukacji – programy Erasmus+ i Horyzont 2020, Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz zastrzyk finansowy na rzecz przedłużenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)

16-03-2017

Popieram rezolucję wskazującą priorytety Unii Europejskiej na sesję UNHRC w 2017 r. Kwestia praw człowieka jest kluczową w polityce UE, dlatego ważnym jest wspieranie stanowiska Unii na forum międzynarodowym.
Z zaniepokojeniem obserwuję sytuację w zakresie praw człowieka na Białorusi. W ciągu ostatnich kilku tygodni za uczestnictwo w demonstracjach zatrzymano i skazano na karę grzywny dziesiątki osób. Ponadto Białoruś nadal jest ostatnim krajem w Europie stosującym karę śmierci. Powtarzamy swój apel do władz białoruskich o przyjęcie moratorium na wykonywanie kary śmierci.
Jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią popieram przedłużenie mandatu Sprawozdawcy Specjalnego ONZ do spraw praw człowieka na Białorusi. Uważam jego działalność za korzystną i ważną dla poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi.

Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)

16-03-2017

To ważne sprawozdanie stanowiące przypomnienie, jak szeroko Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony definiuje Traktat Lizboński. Daje on w sposób wyraźny możliwości daleko idącej współpracy obronnej państw UE mającej na celu wypełnianie celów petersberskich, czyli zarządzania kryzysowego, budowania pokoju, utrzymywania pokoju czy obrony własnego terytorium.
W przyjętym dokumencie sugeruje się szereg działań mających na celu wzmocnienie wspólnotowego wymiaru współpracy wojskowej państw UE. Proponuje się wzmocnienie Europejskiej Agencji Obrony, stworzenie stałego Sztabu Wojskowego nadzorującego misje i operacje unijne w ramach WPBiO, uruchomienie Stałej Strukturalnej Współpracy PESCO, włączenie w nią systemu Grup Bojowych UE, jak również wsparcie badań nad technologiami obronnymi z budżetu UE. Cieszy, że część tych postulatów, także w wyniku nacisków ze strony Parlamentu Europejskiego, już jest wdrażana.
W sprawozdaniu proponuje się także pewne zmiany w układzie instytucjonalnym UE, jak utworzenie Rady Ministrów Obrony czy wymóg dzielenia się informacjami wywiadowczymi między państwami UE, co do dziś jest jedną z najbardziej problematycznych sfer współpracy.
Wysyłamy dziś kolejny sygnał, że Parlament Europejski chce więcej wspólnotowości w obronności, bo tylko tak jesteśmy w stanie stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom bezpieczeństwa.

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)

15-03-2017

Poparłem sprawozdanie Komisji Budżetowej inicjujące procedurę budżetową UE na rok 2018. Uważam, że w należyty sposób zarysowuje ono najważniejsze priorytety budżetowe na przyszły rok. Nasza reakcja budżetowa na najpilniejsze wyzwania i sytuacje kryzysowe musi iść bowiem w parze ze zrównoważonymi rozwiązaniami będącymi inwestycją we wspólną przyszłość Unii.
W tym kontekście ze szczególną mocą pragnę podkreślić rolę inwestycji w badania naukowe i innowacje, które uznaję za warunek konieczny osiągnięcia prawdziwej konkurencyjności w UE oraz dysponowania innowacyjną i konkurencyjną gospodarką unijną. Za kluczowe uznaję również kształcenie i zatrudnienie ludzi młodych oraz rolę, jaką odgrywają w tym aspekcie program ERASMUS+ oraz Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W końcu pragnę przypomnieć, iż zapewnienie wystarczających środków na płatności w budżecie jest konieczne, aby umożliwić mu osiągnięcie głównego celu, jakim są inwestycje. Budżet może spełnić tę rolę jedynie pod warunkiem, że UE będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w tym zakresie, tak aby nie narażać na szwank swojej wiarygodności. Należy za wszelką cenę unikać tym samym odtworzenia zaległości w płatnościach rachunków na koniec bieżącego okresu WRF.

Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (A8-0311/2016 - Hannu Takkula)

19-01-2017

Sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego przyjmuję z zadowoleniem. Ograniczenia, o których w nim mowa, już jakiś czas temu straciły na znaczeniu i były nieadekwatne do sytuacji.
Zniesienie autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi oraz wszystkich przepisów w sprawie kontyngentów dotyczących obrotu uszlachetniającego będzie kolejnym krokiem ku poprawie stosunków dwustronnych. Pozwoli to także przedsiębiorstwom białoruskim rozpocząć współpracę z rynkiem krajów Unii Europejskiej i zdywersyfikować ich eksport. Istotne jest, że decyzja ta nie będzie wywierała znaczącego wpływu na unijnych producentów wyrobów włókienniczych.
Uznaję za dość ważną intensyfikację stosunków handlowych między Unią a Białorusią, niemniej jednak apeluję, aby decyzje polityczne i gospodarcze uwzględniały czynnik praw człowieka. Powinniśmy w dalszym ciągu promować wartości podstawowe UE. Jako przewodniczący Delegacji PE do spraw stosunków z Białorusią szczególną uwagę w tej kwestii chcę zwrócić na dalsze stosowanie kary śmierci na Białorusi, gdyż w roku 2016 wykonano cztery egzekucje, a 28 grudnia ubiegłego roku sąd białoruski skazał kolejną osobę na wyrok śmierci.
Samo sprawozdanie posła Takkuli zasługuje na szerokie poparcie..

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E202
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11006
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E202
  1047 Brussels