Stanisław OŻÓG
 • Stanisław
  OŻÓG
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 27 maja 1953, Sokołów Małopolski

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

46

Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(20)

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(24)

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(17)

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (debata)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(18)

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (debata) (2)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(18)

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(4)

Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 (debata)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(20)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

ECON
08-12-2017 ECON_AD(2017)610734

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

ECON
08-12-2017 ECON_AD(2017)610729

OPINIA Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

ECON
26-09-2017 ECON_AD(2017)605945

OPINIA w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej

ECON
29-03-2017 ECON_AD(2017)595762

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

ECON
08-12-2015 ECON_AD(2015)567658

Instytucjonalne projekty rezolucji

14

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

10-11-2017 B8-0594/2017

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce

11-04-2016 B8-0465/2016

Projekt rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

  Motion for a resolution on Russia - in particular the convictions of Eston Kohver, Oleg Sentzov, and Alexander Kolchenko

07-09-2015 B8-0847/2015

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Rosji, w szczególności przypadku Aleksieja Nawalnego

14-01-2015 RC-B8-0046/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

14-01-2015 RC-B8-0008/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 18-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania ludobójstwa chrześcijan na świecie i ustanowienia europejskiego dnia walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Wygasła

szczegóły

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Liczba sygnatariuszy : 112 - 28-07-2015

Pytania pisemne

58

Naruszanie wolności słowa w internecie

10-04-2018 E-002041/2018 Komisja

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej w związku ze spadkiem opłacalności produkcji

16-02-2018 E-000966/2018 Komisja

Uznawanie lekarskich kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza UE

16-02-2018 E-000965/2018 Komisja

W sprawie wprowadzenia zakazu stosowania nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans

08-12-2017 E-007590/2017 Komisja

Pytanie w sprawie afery wokół skażenia kurzych jaj

25-09-2017 E-005939/2017 Komisja

Pytanie w sprawie dyskryminacji rodzin cudzoziemskich i mieszanych w Niemczech

25-09-2017 E-005938/2017 Komisja

Pytanie w sprawie zwiększenia poziomu ochrony i wsparcia pszczelarstwa

25-09-2017 E-005937/2017 Komisja

Wzrost zagrożenia epidemiologicznego w Niemczech

25-09-2017 E-005936/2017 Komisja

Pytania ustne

6

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

11-02-2016 O-000026/2016 Komisja

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Zgodność niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej z prawem UE

29-01-2015 O-000004/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M025
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13051
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M025
  1047 Brussels