Andrew LEWER : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 14-07-2014 / 11-01-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

  • 05-01-2015 / 08-06-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
  • 05-01-2015 / 08-06-2017 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

SPRAWOZDANIE w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE  
- A8-0226/2017 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie zarządzania flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych  
- REGI_AD(2017)589280 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej EBI za 2015 r.  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych  
- REGI_AD(2017)592212 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) EN  
 

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie budowy strategicznej trasy transportowej Via Carpathia we wschodnich regionach UE  
- P8_DCL(2016)0019 - Wygasła  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie regionu karpackiego w UE  
- P8_DCL(2015)0073 - Wygasła  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 15-03-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli  
- P8_DCL(2015)0063 - Wygasła  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe