Ian DUNCAN

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

119

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017) (głosowanie)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(7.7)

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (debata)

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(13)

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (debata) (2)

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(13)

COP 21 (debata)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(11)

W kierunku europejskiej unii energetycznej (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)

15-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-15(5.21)

Wyniki COP 21 (debata)

15-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-15(9)

Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO (B8-1230/2015)

26-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-26(12.1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

12

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących warunków granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych

ENVI
30-09-2015 A8-0276/2015

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

8

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005

ENVI
10-03-2017 ENVI_AD(2017)595707

OPINIA w sprawie strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia

ENVI
21-06-2016 ENVI_AD(2016)582292

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE

ENVI
28-04-2016 ENVI_AD(2016)573039

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE

PECH
20-04-2016 PECH_AD(2016)578545

OPINIA W kierunku europejskiej unii energetycznej

ENVI
18-09-2015 ENVI_AD(2015)557259

OPINIA w sprawie strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego

ENVI
03-08-2015 ENVI_AD(2015)557240

OPINIA w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy

ENVI
18-05-2015 ENVI_AD(2015)549254

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zakaz połowów z użyciem pławnic, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 812/2014, (WE) nr 2187/2005 i (WE) nr 1967/2006 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97

ENVI
30-01-2015 ENVI_AD(2015)539866

Instytucjonalne projekty rezolucji

8

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Nepalu po trzęsieniach ziemi

10-06-2015 RC-B8-0580/2015

  Motion for a resolution on the situation in Nepal following the earthquakes

08-06-2015 B8-0581/2015

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

6

Oświadczenie pisemne w sprawie niewydolności serca

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Wygasła

szczegóły

Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 236 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie przewlekłego bólu nienowotworowego występującego u osób powyżej 65. roku życia

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Wygasła

szczegóły

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 136 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu i ochrony słoni indyjskich

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Wygasła

szczegóły

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 87 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie raka i profilaktyki pierwotnej

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Wygasła

szczegóły

Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 146 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie owadów zapylających, zdrowia pszczół oraz sektora pszczelarskiego

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Wygasła

szczegóły

Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten Helveg PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 82 - 08-12-2015

Pytania pisemne

29

  Support of and visibility in Pride marches and other public LGBTI events

30-03-2017 E-002336/2017 Komisja

  VP/HR - Support for and visibility of Pride marches and other public LGBTI events

30-03-2017 E-002335/2017 Komisja

  Commissioner Günther Oettinger's racist, homophobic and sexist comments

16-11-2016 E-008588/2016 Komisja

  VP/HR — Protection of LGBTI people in Morocco

08-11-2016 P-008430/2016 Komisja

  Competition complaint

02-06-2016 E-004597/2016 Komisja

  Trade between Europe and South-East Asia

29-03-2016 E-002492/2016 Komisja

  Distribution System Operators - Single association

29-03-2016 E-002491/2016 Komisja

  Basic Farm Payment window

04-03-2016 E-001992/2016 Komisja

  Legal highs

28-01-2016 E-000674/2016 Komisja

Pytania ustne

5