Gerolf ANNEMANS : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego  
- AFCO_AD(2018)623628 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- AFCO_AD(2018)604673 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r.  
- AFCO_AD(2018)618186 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów  
- AFCO_AD(2017)592152 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Kontakt