Gerolf ANNEMANS : Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (A8-0218/2016 - Monica Macovei) NL  
 

Het is goed dat de controles aan de buitengrenzen worden aangescherpt door meer systematische controles en de uitwisseling van databanken, maar het blijft 'kurieren am Symptom' binnen het Schengenkader. Controle aan en bescherming van de buiten- én binnengrenzen blijven de efficiëntste manier om de veiligheid van de lidstaten op de lange termijn te waarborgen. Op die manier kunnen illegale migratie en mensensmokkel beter bestreden worden en bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid, de openbare orde en de volksgezondheid van de lidstaten beter voorkomen.

Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) NL  
 

Onze fractie is op principiële gronden gekant tegen dit verslag. De rapporteur trekt totaal de dogmatiek en de logica door van een Unie die zich alsmaar verder uitstrekt en verdiept. Hij staat dan ook bekend als een voorstander van een "Verenigde Staten van Europa", een idee en een richting die volgens ons strijdig is met de Europese identiteit, waarvan de fundamentele kracht gelegen is in de eerbiediging van de nationale identiteit. Deze laatste is trouwens ook de kracht van het Europese continent en alleen zij kan het uitgangspunt zijn van gelijk welke vorm van op vrijheid en vrijwilligheid gebaseerde samenwerking. De reeds op basis van het Verdrag van Lissabon dolgedraaide EU die op zoveel vlakken faalt en haar geloofwaardigheid heeft verloren, probeert haar problemen op te lossen door nog verder te gaan in datgene wat nu net de problemen heeft veroorzaakt: een veel te ver doorgedreven integratie. Een mogelijke hervorming van de Verdragen moet de soevereiniteit en de democratie eerbiedigen en vrijwillige samenwerking inhouden en kan dus maar in één richting gaan, namelijk het terugschroeven eerder dan het uitbreiden ervan.

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) NL  
 

De verdergaande toepassing van het Verdrag van Lissabon is een poging om de soevereiniteit van de lidstaten verder te ondermijnen, bijvoorbeeld door op een steeds groter aantal gebieden over te stappen van besluitvorming met eenparigheid van stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, door vergroting van de economische afhankelijkheid door middel van de oprichting van een begrotings- en financiële unie of door te pleiten voor een defensie-unie, terwijl defensie uitsluitend een nationale bevoegdheid is. Het beleid van de EU-instellingen is steeds minder verenigbaar met de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en democratie. Onze fractie herinnert aan de volwaardige en volledige soevereiniteit van de lidstaten en is van mening dat de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon moeten worden beperkt in plaats van uitgebreid.

Kontakt