Deirdre CLUNE : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- EMPL_AD(2017)607885 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018  
- EMPL_AD(2017)602924 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie budżetu na rok 2016 – mandat do podjęcia rozmów trójstronnych  
- EMPL_AD(2015)554832 -  
-
EMPL 

Kontakt