Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Członek
 • Szwecja Miljöpartiet de gröna
 • Data urodzenia: 26 października 1973, Solna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

46

Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Skład Parlamentu Europejskiego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (debata)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (debata)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

15

SPRAWOZDANIE w sprawie roli miast w ramach instytucjonalnych Unii

AFCO
07-06-2018 A8-0203/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie e-demokracji w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

REPORT on the general revision of Parliament's Rules of Procedure

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

11

OPINIA w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

OPINIA w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

OPINIA Wniosek dotyczącej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

OPINIA w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Instytucjonalne projekty rezolucji

2

Pytania pisemne

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komisja

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Rada

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komisja

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisja

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisja

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisja

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisja

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rada

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisja

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisja

Pytania ustne

2

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

6

 

Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

30-05-2018

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

 

Wybory prezydenckie w Wenezueli (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Projekt zaleceń sporządzony w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Europejski filar praw socjalnych (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels