Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 31-03-2016 : Unión, Progreso y Democracia (Hiszpania)
 • 01-04-2016 / 26-05-2016 : - (Hiszpania)
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Independiente (Hiszpania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 05-02-2016 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Praw Człowieka

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 12-11-2014 / 04-02-2016 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji  
- DEVE_AD(2015)565184 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie sprawozdania z wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss) ES  
 

He votado para que se eliminaran los problemáticos artículos 11 y 13 de la Directiva sobre los derechos de autor. No ha sido posible, así que el texto, lamentablemente, ha salido adelante, pero con mi voto en contra.
Los artículos siguen conteniendo demasiados puntos débiles e incertidumbres legales que pueden producir muchos efectos negativos. Necesitamos una reforma para garantizar la protección de los derechos de autor en Internet, pero este texto es insuficiente.
Creo que esta Directiva no va a proteger la propiedad intelectual como a todos nos gustaría y, en cambio, puede dañar la libertad en Internet y causar un grave perjuicio a las pequeñas plataformas.

Poprawki do Regulaminu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) ES  
 

Me he abstenido en la enmienda 68 porque, aunque apoyo rotundamente las medidas para combatir el acoso psicológico y sexual, esta propuesta no aporta ningún medio efectivo para lograrlo. Los eurodiputados saben discernir las buenas y malas conductas, y quienes traspasan determinados códigos de conducta no pueden alegar desconocimiento. La enmienda crea una especie de presunción de culpabilidad donde todos deben seguir un curso de formación como si fueran potenciales acosadores. Siguiendo esta lógica, también se deberían seguir cursos para no defraudar o ser transparente, simplemente porque en el pasado se han dado casos parecidos. Es una perversión ideológica y me abstengo de apoyarla, a pesar de compartir la necesidad de denunciar, perseguir y crear herramientas eficaces para acabar con el acoso.
Me he abstenido también en la enmienda 86 porque creo que la forma de controlar la conformación de grupos con fines meramente utilitaristas no puede basarse en una decisión tan subjetiva como la propuesta. Estoy de acuerdo en la necesidad de controlar que los grupos políticos que se conformen lo hagan de acuerdo con criterios de afinidad política. Pero para hacerlo debería establecerse un mecanismo neutral y objetivo, y no una mera declaración de intenciones que podría llevar a manipulaciones partidistas.

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) ES  
 

El objetivo de tales acuerdos es fomentar la cooperación en la lucha contra la delincuencia grave, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo, facilitando puntos de contacto y el intercambio de información para los funcionarios de enlace. Estando conforme con tal Acuerdo, he votado a favor.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera  
- P8_DCL(2016)0099 - Wygasła  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków  
- P8_DCL(2016)0081 - Wygasła  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc  
- P8_DCL(2016)0026 - Zamknięta z podpisami większości posłów  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe